Seje

24. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 21.12.2017

1. Sklic 24. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 23. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 23. redni seji Občinskega sveta

4. Letni program izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2018

5. Proračun Občine Hrastnik za leto 2018 - druga obravnava

Proračun Občine Hrastnik za leto 2018 - druga obravnava ›› PRORAČUN za leto 2018

6. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018

7. Dogovor o skupni pripravi regionalnega prostorskega načrta za območje ureditve navezave Zasavja na avtocesto

8. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Hrastnik

9. Letni program športa v Občini Hrastnik za leto 2018

10. Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik za leto 2018

11. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis

12. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje