Seje

25. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, dne 14.02.2018

1. Sklic 25. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 24. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 24. redni seji Občinskega sveta

4. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo JP 622201 Pokopališče Selimovič, plaz Gerčer - Hitri postopek

5. Sklep o izdaji soglasja k cenam

- Storitev za pomoč na domu za leto 2018, ki jo izvaja Dom starejših Hrastnik
- Storitev dodatnih nalog za leto 2018, ki jo izvaja Center za socialno delo Hrastnik

6. Obravnava in sprejem sklepa

- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik
- Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik

7. Dopolnitev št. 1 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018

8. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje