Seje

26. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 29.03.2018

1. Sklic 26. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 25. redni seji Občinskega sveta

5. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2017

Poročilo bo podano ustno

6. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

  • Poročilo o delu Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2017
  • Predlog Programa dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2018

7. Sistem zaščite in reševanja v občini Hrastnik

  • Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2017
  • Predlog Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2018

8. Poročilo o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2017

9. Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Hrastnik za leto 2018

10. Zaključni račun proračuna občine Hrastnik za leto 2017

Proračun 2017

11. Dopolnitev št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018

12. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve

  • imenovanja članov v Svet Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik
  • Izdaja soglasja k imenovanju direktorice JZ Knjižnice Anotna Sovreta Hrastnik

13. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje