Seje

12. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 28.02.2008

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CET V OBČINI HRASTNIK

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OSKRBI Z VODO IN ODLOKA O ODVAJANJU ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA V OBČINI HRASTNIK, SKRAJŠANI POSTOPEK

6. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE HRASTNIK, SKRAJŠANI POSTOPEK

7. ODLOK O SPREMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE CENTRA HRASTNIK OB BOBNU, SKRAJŠANI POSTOPEK

8. OBRAVNAVA

  • ODLOKA O PRIPOJITVI OSNOVNE ŠOLE VITKA PAVLIČA HRASTNIK K OSNOVNI ŠOLI NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK- PRVA OBRAVNAVA
  • ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNEGA IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK- PRVA OBRAVNAVA

9. OBRAVNAVA

  • ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA HRASTNIK S ČISTOPISOM, SKRAJŠANI POSTOPEK
  • ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA VRTEC HRASTNIK S ČISTOPISOM, SKRAJŠANI POSTOPEK
  • ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK, SKRAJŠANI POSTOPEK

10. ODLOK O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE HRASTNIK ZA SANACIJO USADA NA LC 122010 PODKRAJ- RADEČE- HITRI POSTOPEK

11. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PRIREDITEV POSEBNEGA POMENA, SKRAJŠANI POSTOPEK

12. ODKUP DELNIC KOMUNALNO STANOVANJSKEGA PODJETJA HRASTNIK D.D.

13. LETNI PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA PRORAČUNSKO LETO 2008

14. LETNI PROGRAM URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2008

15. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje