Seje

13. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 27.03.2008

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2007

6. POROČILO O DELU POLICIJSKEGA ODDELKA HRASTNIK ZA LETO 2007 (PODANO NA SEJI)

7. POROČILO O DELU OBČINSKEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU IN NJEGOVIH KOMISIJ ZA LETO 2007

8. PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU IN NJEGOVIH KOMISIJ ZA LETO 2008

9. POROČILO O DELU ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE HRASTNIK IN PORABI SREDSTEV ZA LETO 2007

10. POROČILO O DELU NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2007

11.PROGRAM DELA NA PODROČJU SISTEMA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2008

12. OBRAVNAVA

  • ODLOKA O PRIPOJITVI OSNOVNE ŠOLE VITKA PAVLIČA HRASTNIK K OSNOVNI ŠOLI NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA
  • ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA 

13.PREDLOG ODLOKA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST V OBČINI HRASTNIK, DRUGA OBRAVNAVA

15.PREDLOG CENE SOCIALNIH STORITEV

16. VOLITVE, IMENOVANJA, RAZREŠITVE (GRADIVO BO PODANO NA SEJI)

18. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje