Seje

15. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 29.05.2008

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 14. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA PRENOVO CENTRA DOL PRI HRASTNIKU - PRVA OBRAVNAVA

5. STANJE OKOLJA V OBČINI HRASTNIK V LETU 2008

6. OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA O POSLOVANJU JP CEROZ D.O.O. (CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI) ZA LETO 2007

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM REALIZACIJE AKTIVNOSTI, OPREDELJENIH V AVKCIJSKEM NAČRTU ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2006-2010 V LETU 2007

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM KRITERIJEV ZA SPREJEM OTROK V VRTEC HRASTNIK IN POSTOPEK ZA DELO KOMISIJE, KI ODLOČA O SPREJEMU OTROK V VRTEC

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI HRASTNIK

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE HRASTNIK V LETU 2008

11. VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVETE JAVNIH ZAVODOV
- GLASBENE ŠOLE HRASTNIK
- OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
- VRTCA HRASTNIK
- SPV

IZDAJA SOGLASJA K IMENOVANJU DIREKTORJEVNASLEDNJIH JAVNIH ZAVODOV
- KNJIŽNICE ANTONA SOVRETA HRASTNIK
- ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK
- ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE

12. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje