Seje

21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 09.04.2009

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA POROČILA O DELU POLICIJSKE POSTAJE HRASTNIK ZA LETO 2008

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O DELU ODBORA ZA RAZPOLAGANJE S SREDSTVI POŽARNEGA SKLADA OBČINE HRASTNIK IN PORABI SREDSTEV ZA LETO 2008

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREJEMU ZAZIDALNEGA NAČRTA CENTER NASELJA HRASTNIK- SKRAJŠANI POSTOPEK

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI HRASTNIK- PRVA OBRAVNAVA

12. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK - PRVA OBRAVNAVA

13. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

14. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE LOG- NOVI LOG HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA

15. OBRAVNAVA IN SPREJEM REALIZACIJE AKTIVNOSTI OPREDELJENIH V AKCIJSKEM NAČRTU ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2006-2010 V LETU 2008

17. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOPOLNITVE ŠT. 1 LETNEGA NAČRTA ZA PRIDOBIVANJE IN RAZPOLAGANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009

19. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje