Seje

22. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 14.05.2009

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 21. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

6. IZDAJA SOGLASJA K STATUTU JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI OBČINI HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNEM PRISPEVKU V OBČINI HRASTNIK - SKRAJŠANI POSTOPEK

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOPOLNITVE ŠT. 2 LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009- PROGRAM ODDAJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA V NAJEM- INFRASTRUKTURA ZA IZVAJANJE OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009

11. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje