Seje

23. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 18.06.2009

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 22. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA O POSLOVANJU KSP HRASTNIK ZA LETO 2008

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K SPREMEMBI CENE STORITVE POMOČI NA DOMU, KI JO IZVAJA DOM STAREJŠIH HRASTNIK

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009 - SKRAJŠANI POSTOPEK

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE HRASTNIK ZA SANCIJO PLAZOV- HITRI POSTOPEK

9. OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA O POSLOVANJU JP CEROZ ZA LETO 2008

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O OSKRBI S PITNO VODO NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK- PRVA OBRAVNAVA

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE HRASTNIK - SKRAJŠANI POSTOPEK

12. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOPOLNITVE ŠT. 3 LETNEGA NAČRTA PRIDOBICVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009

13. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje