Seje

6. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 26.05.2011

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM KRITERIJEV ZA SPREJEM OTROK V VRTEC HRASTNIK IN POSTOPKI ZA DELO KOMISIJE, KI ODLOČA O SPREJEMU OTROK V VRTEC

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O JAVNI RAZSVETLJAVI V OBČINI HRASTNIK - DRUGA OBRAVNAVA

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O TRŽNEM REDU JAVNE TRŽNICE V HRASTNIKU - PRVA OBRAVNAVA

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA "REKONSTRUKCIJA LC DOL - BLATE IN LZ 122221 GASILSKI DOM - RIŽNER"

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA "GRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA DOL"

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE HRASTNIK V LETU 2011

12. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje