Seje

7. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 30.06.2011

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM SANACIJSKEGA PROGRAMA KULTURNO REKREACIJSKEGA CENTRA HRASTNIK ZA POKRITJE IZKAZANEGA PRIMANJKLJAJA

5. OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA O POSLOVANJU JP CEROZ, D.O.O. ZA LETO 2010

6. OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA KSP HRASTNIK D.D. ZA LETO 2010

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM NOVO OBLIKOVANIH CEN STORITVE OCENE OBRATOVANJA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN) DO 50 PE

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM 1. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2011

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE HRASTNIK ZA SANACIJO OPORNEGA ZIDU NA CESTI EMILA HAMERŠAKA- HITRI POSTOPEK

12. OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K STATUTU JAVNEGA ZAVODA MLADINSKI CENTER HRASTNIK

13. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O TRŽNEM REDU JAVNE TRŽNICE V HRASTNIKU - DRUGA OBRAVNAVA

14. SEZNANITEV Z REZULTATI IZVAJANJA PROJEKTA ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE "STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA" V OBČINI HRASTNIK

15. OBRAVNAVA IN SPREJEM REALIZACIJE AKTIVNOSTI OPREDELJENIH V AKCIJSKEM NAČRTU ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2006 - 2010 S POUDARKOM NA LETU 2010

Nazaj na vse seje