Seje

10. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 22.12.2011

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 9. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNIH PROGRAMOV IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZA LETO 2012

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO

7. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI HRASTNIK V LETU 2012

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2012

Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2012 - druga obravnava 

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN OBRTI V OBČINI HRASTNIK IN PODELJEVANJU NAGRAD ZA INOVACIJE

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O MERILIH ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV V LJUBITELJSKI KULTURI V OBČINI HRASTNIK

12. OBRAVNAVA IN SPREJEM INVESTICIJSKEGA PROGRAMA REKOSNTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA "DOLINCA" V OBČINI HRASTNIK

13. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2012

14. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2012

15. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PLANA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST ZA PRORAČUNSKO LETO 2012

16. OBRAVNAVA IN SPREJEM AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI HRASTNIK ZA OBDOBJE 2011-2014

Nazaj na vse seje