Seje

Podrobnosti o seji

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK

ZADEVA: Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 17/10, 19/10)

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v ČETRTEK, 5.4.2012 ob 17. uri v Galeriji delavskega doma Hrastnik

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

12. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 5. 4. 2012

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 10. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila javnih zavodov za leto 2011

 • Center za socialno delo Hrastnik
 • Zdravstevni dom Hrastnik
 • Vrtec Hrastnik
 • Osnovna šola n.h. Rajka Hrastnik
 • Glasbena šola Hrastnik
 • Mladinski center Hrastnik
 • Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik

5. POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE HRASTNIK

 • Poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 4213013 – Gradnja parkirišča Emona 
 • Poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 4215007 Sekundarno kanalizacijsko omrežje Dol 
 • Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2011 
 • Program dela Nadzornega odbora za leto 2012 
 • Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2011 in Poročilo o pregledu kratkoročnih terjatev in obveznosti iz Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2011

7. Spremembe in dopolnitve št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2012

8. Informiranje in obveščanje

Nazaj na vse seje