Seje

13. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 24.05.2012

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. Obravnava poslovnega in finančnega poročila Javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje za leto 2011

8. Poročilo o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2011

9. Pravnilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik

10. Spremembe in dopolnitve št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2012

11. Sklep o ukinitvi status grajenja javnega dobra lokalnega pomena

12. Spremembe in dopolnitve_ODLOK o ravnanju s komunalnimi odpadki

13. Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2012

Nazaj na vse seje