Seje

14. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 28.06.2012

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 13. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. Letno poročilo CEROZ d.o.o. za leto 2011

6. Letno poročilo KSP HRASTNIK d.d. za leto 2011

7. Poročilo o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2011

9. Investicijski program Rekonstrukcija in energetska sanacija Vrtca »Dolinca« v občini Hrastnik

10. Investicijski program za operacijo »Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Log – Montigny«

11. Spremembe in dopolnitve št. 3 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2012

Nazaj na vse seje