Seje

3. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 18.12.2014

1. Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrasntnik, ki je bila 13.11.2014

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 13.11.2014

4. Letni programi izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2015

5. Subvencioniranje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2015

6. Določitev vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2015

7. Obravnava in sprejem Proračuna Občine Hrastnik

Obravnava in sprejem Proračuna Občine Hrastnik

8. Poročilo o terjatvah najemnikov stanovanj

9. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Centra za socialno delo

10. Plan sej Občinskega sveta za leto 2015

Nazaj na vse seje