Seje

4. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 19.02.2015

1. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 18.12.2014

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik, dne 18.12.2014

4. Obravnava in sprejem razlike do 100% programa ambulante splošne medicine na Dolu pri Hrastniku

6. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi vzgodjno izobraževalnega zavoda Osnovna šole narodnega heroja Rajka Hrastnik

7. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v občini Hrastnik, prva obravnava

8. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik

9. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2015

10. Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2015

11. Obravnava in sprejem Sklepa o izdaji soglasja k cenam

  • Storitev pomoč na domu za leto 2015, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik
  • Storitev dodatnih nalog za leto 2015, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik

12. Obravnava in sprejem Letnega plan razvoja in vzdrževanja občinski cest za proračunsko leto 2015

13. Obravnava in sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta občine Hrastnik

14. Volitve in imenovanja

  • Imenovanje članov skupščine Ceroz-a
  • Imenovanje članov garancijskega odbora v okviru Garancijske sheme za Zasavje
  • Imenovanje odgovornega urednika lokalnega časopisa Hrastov list

15. Odgovori na pobude in vprašanja občinskih svetnikov in svetniških skupin

Nazaj na vse seje