Seje

5. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 16.04.2015

1. Sklic 5. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 19.02.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 19.2.2015

4. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

  • Seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v Občini Hrastnik za leto 2014
  • Sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2014

 

 

5. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2014 - poročilo bo podano USTNO

Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2014 - poročilo bo podano USTNO

6. Obravnava in sprejem

  • Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2014
  • Predloga Programa dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2015

 

 

7. Obravnava in sprejem

  • Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v Občini Hrastnik za leto 2014
  • Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2015

 

 

8. Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi poţarnega sklada Občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2014

9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014

Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014

10. Obravnava in sprejem Odloka o turistični taksi v Občini Hrastnik – druga obravnava

11. Obravnava in sprejem Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeţelja v občini Hrastnik

12. Izdaja soglasja k spremembam Statuta javnega zavoda Mladinski center Hrastnik

13. Volitve, imenovanje in administrativne zadeve

  • Izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Center za socialno delo Hrastnik 
  • Izdaja mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ NHR Hrastnik – gradivo vam bo posredovano naknadno

 

 

14. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje