Seje

7. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v torek, dne 23.06.2015

1. Sklic 7. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 20.05.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 16.4.2015

4. Poročilo o delu Koordinacijske skupine za Zasavje – poročilo bo podano ustno

5. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih in določitvi cen programov

6. Letno poročilo CEROZ d.o.o. za leto 2014

7. Novelacija investicijskega programa "Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju Ceroz II faza"

8. Letno poročilo KSP HRASTNIK d.d. za leto 2014

9. Obravnava in sprejem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 2015 – hitri postopek

10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi KSP HRASTNIK, Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d.

11. Obravnava in sprejem predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014 – hitri postopek

12. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Hrastnik

13. Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Hrastnik za obdobje 2015-2018

Nazaj na vse seje