Seje

9. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 29.10.2015

1. Sklic 9. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 1.10.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 1.10.2015

5. Obravnava in sprejem 2. Rebalansa proračuna Občine Hrastnik

Obravnava in sprejem 2. Rebalansa proračuna Občine Hrastnik

6. Obravnava in sprejem sprememb Načrta razvojnih programov občine Hrastnik 2015 - 2018 hitri postopek

7. Obravnava in sprejem proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 -prva obravnava

Občina Hrastnik proračun 2016

9. Obravnava in sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Hrastnik - krajši postopek

10. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza Trbovlje - prva obravnava

11. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju prireditev posebnega pomena

12. Premoženjsko pravne zadeve

- Obravnava in sprejem Dopolnitve št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2015;
- Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena

13. Volitve, imenovanje in administrativne zadeve

Nazaj na vse seje