Seje

10. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 17.12.2015

1. Sklic 10. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 29.10.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 29.10.2015

4. Obravnava in sprejem Predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza Trbovlje - druga obravnava

5. Obravnava in sprejem letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2016

6. Obravnava in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik – druga obravnava

Gradivo OPN 

7. Določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Hrastnik za leto 2016

8. Obravnava in sprejem proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 – druga obravnava

Obravnav in sprejem proračuna Občine Hrastnik za leto 2016 – druga obravnava 

9. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Hrastnik

10. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine odpusta dolgov v občini Hrastnik

12. Obravnava in sprejem Letnega programa uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2016

13. Obravnava in sprejem Letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2016

15. Premoženjsko pravne zadeve

Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa grajenja javnega dobra lokalnega pomena

16. Volitve, imenovanje in razrešitve

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Imenovanje predstavnikov občine v naslednje svete zavodov:
- Svet območne izpostave JSKD Trbovlje
- Svet regionalne razvojne agencije Zasavje
- Svet zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
- Izdaja mnenja o imenovanju ravnateljice Vrtca Hrastnik
- Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 

Nazaj na vse seje