Seje

11. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 4.2.2016

1. Sklic 11. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 29.10.2015

3. Poročilo o izvršitvi sklepov

4. Sklep o določitvi otrok v vrtcu in sklep o določitvi cen programov

5. Sklep o soglasju o sprejemanju odpadkov iz občin neustanoviteljic JP CEROZ d.o.o.

6. Cene storitev in subvencioniranje cen nekaterih obveznih občinskih storitev GJS

7. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu ki jih izvaha Dom starejših in dodatnih nalog, ki jih izvaja CSD

8. Sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik

9. Volitve, imenovanja, razrešitve:

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 

10. Vprašanja in pobude.

Nazaj na vse seje