Seje

12. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 31.3.2016

1. Sklic 12. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 4.2.2016;

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta

4. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku- prva obravnava;

Celotno gradivo

5. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje:

- Seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Zasavje v občini Hrastnik

- Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastni

6. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2015

Poročilo bo podano USTNO.

7. Obravnava in sprejem

- Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

in njegovih komisij za leto 2015;

- Predloga Programa dela Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

prometu in njegovih komisij za leto 2016

8. Obravnava in sprejem

- Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za

leto 2015;

- Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini

Hrastnik za leto 2016;

9. Obravnava in sprejem Poročila o delu Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik in porabi sredstev za leto 2015

10. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2015

Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2015

11. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka o oglaševanju v Občini Hrastnik

12. Izdaja soglasja k Statutu Regionalne razvojne agencije Zasavje

13. Premoženjsko pravne zadeve

- Obravnava in sprejem Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim

premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016;

Nazaj na vse seje