Seje

13. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 24.5.2016

1. Sklic 13. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta

4. Obravnava in sprejem poročil

- Izvajanje programa zapiranja in prostorsko ekološke sanacije površin RTH na območju Občine Hrastnik
- Poročilo o delu Odbora za razvoj Energetike Zasavje OREZ

6. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2016

7. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve

8. Premoženjsko pravne zadeve

Obravnava in sprejem Dopolnitve št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016

9. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje