Seje

14. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 30.6.2016

1. Sklic 14. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 24.5.2016;

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 13. redni seji Občinskega sveta

4. Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo centra Dol pri Hrastniku

- Celotno gradivo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za prenovo centra Dol pri Hrastniku si lahko preberete tukaj ›› OPPN Dol pri Hrastniku

5. Obravnava in sprejem odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Občine Hrastnik

6. Obravnava Letnega poročila Ceroz d.o.o. za leto 2015

7. Obravnava Letnega poročila KSP Hrastnik d.d. za leto 2015

8. Realizacija akcijskega načrta za življenje invalidov v Občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 v letu 2015

9. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve: Potrditev članov komisije za sprejem otrok v vrtec

10. Poročilo 12. seje odbora za gospodarski razvoj in proračun

11. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje