Seje

15. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 30.9.2016

1. Sklic 15. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 30.6.2016;

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta

4. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Hrastnik v obdobju januar-avgust 2016

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA JANUAR-AVGUST 2016

6. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 za odpravo posledic naravnih nesreč - hitri postopek

9. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega Sveta Občine Hrastnik

10. Pravilnik za področje podjetništva

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik;
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik - čistopis

11. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve

- Odstop člana Odbora za socialno politiko in zdravstvo in predlog kandidata za nadomestnega člana;

12. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje