Seje

16. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, dne 9.11.2016

1. Sklic 16. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 30.6.2016;

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 15. redni seji Občinskega sveta

4. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik - prva obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik

http://hrastnik.si/zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/prostorsko_nacrtovanje/program_opremljanja/ 

5. Sklep s stališčem Občine Hrastnik o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije

6. Predinvesticijska zasnova (PIZ) in Investicijski program (IP) za projekt "Rekonstrukcija in novogradnja podružnice osnovne šole Dol pri Hrastniku"

7. Poročilo strokovne komisije v postpku Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Energetska sanacija javnih objektov Občine Hrastnik" in Investicijski program investicijskega projekta Energetska sanacija štirih objektov Občine Hras

8. Predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2017 - prva obravnava

hrastnik.si/obcina_hrastnik/proracun/proracun_2016/

9. Dopolnitev št. 3 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2016

10. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje