Seje

17. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, dne 22.12.2016

1. Sklic 17. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 16. redni seji Občinskega sveta

4. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik - druga obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik

http://hrastnik.si/zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/prostorsko_nacrtovanje/program_opremljanja/ 

5. Letni program izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2017

6. Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik za leto 2017

7. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2017

8. Obravnava in sprejem Sklepa o višini neprofitne najemnine za stanovanja v lasti Občine Hrastnih z veljavnostjo od 1.1.2017 dalje

9. Proračun Občine Hrastnik za leto 2017 - obravnava in sprejem

hrastnik.si/obcina_hrastnik/proracun/proracun_2016/

11. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2017

12. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2017

15. Vprašanja in pobude

Seznanitev s planom sej za leto 2017 - informacija

Nazaj na vse seje