Seje

19. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v torek, dne 14.3.2017

1. Sklic 19. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 18. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 18. redni seji Občinskega sveta

4. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje

  • Obravnava in seznanitev s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v občini Hrastnik za leto 2016;
  • Obravnava in sprejem Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Hrastnik za leto 2016

5. Poročilo o delu Policijske postaje Hrastnik za leto 2016 - poročilo bo podano ustno

6. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - obravnava in sprejem

  • Poročila o delu Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2016;
  • Predlog Programa dela Občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2017

7. Sistem zaščite in reševanja v občini Hrastnik - obravnava in sprejem

  • Poročila o delu na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2016;
  • Predloga Programa dela na področju sistema zaščite in reševanja v občini Hrastnik za leto 2017;

8. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada občine Hrastnik - obravnava in sprejem Poročila o delu in porabi sredstev za leto 2016

9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik za leto 2016

12. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje