Seje

20. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 11.5.2017

1. Sklic 20. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 19. redni seji Občinskega sveta

6. Dopolnitev št. 2 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik v letu 2017

7. Obravnava in sprejem predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2017

8. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve

  • Potrditev mandata novi članici Občinskega sveta Občine Hrastnik
  • Imenovanje nadomestne članice v Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo in v komisijo za statut in poslovnik
  • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet Zavoda KRC HRastnik

9. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje