V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Javno naznanilo o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik

Župan Občine Hrastnik objavlja Javno naznanilo o javni objavi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (SD OPN Hrastnik -1), številka 3500-2/2018, z dne 5. 7. 2018.


Predlog SD OPN Hrastnik-1 bo skupaj z obrazložitvijo javno objavljen na oglasni deski (v pritličju)  in v sejni sobi (drugo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si), in sicer od 16. julija do vključno 31. julija 2018.

 

V času trajanja javne objave ima javnost možnost podajanja pripomb na objavljeno gradivo, in sicer pisno v knjigo pripomb na mestu objave (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan trajanja javne objave.

 


Postopek priprave bo potekal po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, kot ga določa 53a. člen člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17). Le ta določa, da se po kratkem postopku lahko izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so potrebne zaradi odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela prostorskega načrta.


Navedeni postopek ne dopušča drugih sprememb prostorskega akta, zato se pobude po spremembi namenske rabe zemljišč v tem postopku ne bodo obravnavale. Občina Hrastnik bo odločitev o pričetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik, ki bo vključeval tudi utemeljene in sprejemljive pobude za spremembo namenske rabe prostora oz. prostorskega načrta, sprejela v naslednjem letu.