V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Občinski prostorski načrt

26. septembra 2013 se je zaključila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta Občine Hrastnik in Okoljskega poročila. Občina Hrastnik bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče. Stališče bo objavljeno na spletni strani (www.hrastnik.si)  in oglasni deski Občine Hrastnik ter posredovano pripombodajalcem.

 

                                                                                •••••••••••••••••

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) in 31. člena Statuta Občine Hrastnik, Uradni vestnik Zasavja, št. 17/10, 19/10-popr.), župan Občine Hrastnik objavlja naslednje


                                                                       JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik in Okoljskega poročila1.    Župan Občine Hrastnik naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Hrastnik, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Šranga 34 iz Mirne Peči pod št. projekta U0814 in Okoljskega poročila k OPN (v nadaljnjem besedilu: OP), ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, v sodelovanju s podjetjem Lutra d.o.o., Ljubljana.

2.    Javna razgrnitev bo trajala od 26. avgusta do 26. septembra 2013. Gradivo (OPN s prilogami in OP) bo v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik, Vitka Pavliča 5 v Hrastniku v delovnem času občinske uprave. Gradivo v digitalni obliki bo v času javne razgrnitve javno dostopno na spletni strani občine http://www.hrastnik.si (glejte spodaj).

3.    V okviru javne razgrnitve bodo izvedene tri javne obravnave in sicer:
-    v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 16.00 uri, v prostorih  Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku, na naslovu Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku;
-    v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 18.30 uri, v prostorih novega večnamenskega objekta v naselju Podkraj, na naslovu Podkraj 91a, Hrastnik;
-    v četrtek, 05. 09. 2013, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Podjetniškega inkubatorja RR centra Hrastnik, na naslovu Cesta 1. maja 83, Hrastnik (objekt zraven SPAR Hrastnik).

 

Na javnih obravnavah bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebinah OPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

4.    V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek akta ter okoljsko poročilo. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si na obrazcu dostopnem na spletnih straneh občine (klikni za povezavo). Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi ustno na zapisnik oz. pisno na obrazcu PRIPOMBA/PREDLOG na javnih obravnavah. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

5.    Občina Hrastnik bo po končani javni razgrnitvi preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališče. Stališče bo objavljeno na spletni strani (http://www.hrastnik.si)  in oglasni deski Občine Hrastnik ter posredovano pripombodajalcem.

 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti v pripombi.

6.    Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Hrastnik  (http://www.hrastnik.si)  in oglasni deski Občine Hrastnik ter na stalnih plakatnih mestih na območju občine Hrastnik.


Številka: 3500-2/2006
Datum:   19. 08. 2013

Župan Občine Hrastnik
Miran Jerič, l.r.
                                    

Gradivo za javno razgrnitev:

 

- tekstualni del:

- grafični del:

STRATEŠKI DEL:

- Prikazi zasnove prostorskega razvoja občine

- Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture

- Prikazi okvirnih območij naselij ...

- Prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo

- Prikazi usmeritev za razvoj v krajini

- Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč

 

IZVEDBENI DEL:

 

- Legenda

 

1. Pregledna karta z razdelitvijo na liste (na pregledni karti je prikazana razdelitev prostora občine Hrastnik po posameznih listih)

 

2. Pregledna karta občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture

 

3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev:

- List 1

- List 2

- List 3

- List 4

- List 5

- List 6

- List 7

- List 8

- List 9

- List 10

- List 11

- List 12

- List 13

- List 14

- List 15

- List 16

- List 17

- List 18

- List 19

 

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture:

- List 1

- List 2

- List 3

- List 4

- List 5

- List 6

- List 7

- List 8

- List 9

- List 10

- List 11

- List 12

- List 13

- List 14

- List 15

- List 16

- List 17

- List 18

- List 19

 

- priloge:

 

Vpogled v del razgrnjenega dokumenta možen tudi preko javnega dela  sistema PISO – tematski sklop: Občinski prostorski načrt (OPN) – DOPOLNJEN OSNUTEK

·         Občinski prostorski načrt (OPN) JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA > IZVEDBENI DEL > Vektor - NAMENSKA RABA - povezava

·         Občinski prostorski načrt (OPN) JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA > IZVEDBENI DEL > Karta - NAMENSKA RABA - povezava

·         Občinski prostorski načrt (OPN) JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA > IZVEDBENI DEL > Karta - KLJUČNA INFRASTRUKTURA - povezava