V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

OPPN območja Steklarne Hrastnik (EUP HR116)

Župan Občine Hrastnik je dne 23. 5. 2018 sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Steklarne Hrastnik (EUP HR116) -  Spremembe in dopolnitve
Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik
, številka 3505-1/2018, s katerim se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje steklarne in spremljajočih objektov v južnem delu mesta  Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR116 in predstavlja prostor industrijske cone Steklarne Hrastnik s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami.

 

Pobudo za pripravo OPPN je podala Steklarna Hrastnik d.o.o..


Območje EUP HR116 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/05, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahajajo poslovni in proizvodni objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski akt ne zadošča razvojnim potrebam uporabnika prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki sledijo napredku tehnike in so usklajeni z zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih rezerv, za kar je potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za območje EUP HR116.