V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

PREPOVED KURJENJA ODPADKOV

Kurjenje vseh vrst odpadkov, tudi biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki nastane v gospodinjstvu, je nenadzorovano ravnanje z odpadki, ki v skladu s 17. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) predstavlja prekršek, za katerega je v 61. členu navedene uredbe predpisana tudi globa.

 

Obvezna ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki nastanejo v gospodinjstvu, določa Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010), ki v 5. členu določa, da mora povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad hišno kompostirati v hišnem kompostniku, ali pa te odpadke prepustiti izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v posebnem zabojniku ali posodi na način, določen s predpisi lokalne skupnosti. Način zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada v okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Hrastnik določa Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 20/2012). Občani lahko biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad odložijo v rjavi zabojnik za biološke odpadke na za to določenem prevzemnem mestu, prevzema pa jih izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (KSP Hrastnik d.d.) po urniku odvoza.

 

Pohištvo in deli pohištva so v skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/2017) kosovni odpadki, ki se zbirajo v okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, njihovo prepuščanje izvajalcu te gospodarske javne službe pa je obvezno. Kurjenje pohištva in delov pohištva enako kot kurjenje biorazgradljivih in drugih vrst odpadkov predstavlja nenadzorovano ravnanje z odpadki, ki je v skladu s 17. členom Uredbe o odpadkih prepovedano. Kosovne odpadke izvajalec gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (KSP Hrastnik d.d.) pobira vsak prvi ponedeljek v mesecu na prevzemnih mestih, občani pa jih lahko oddajo tudi v zbirnem centru Unično v obratovalnem času.

 

Nadzor nad izvajanjem Uredbe o odpadkih in Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom izvajajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, nad izvajanjem ločenega zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev ter hišnega kompostiranja pa tudi občinski inšpektorji. Občinski inšpektorji prav tako nadzorujejo izvajanje Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Hrastnik, predlog za začetek prekrškovnega postopka pa je lahko vložen tudi pri policiji.

 

Glede na to, da je območje Občine Hrastnik s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) opredeljeno kot podobmočje z oznako SIC_ZS in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti, občane pozivamo, da določila navedenih predpisov s področja ravnanja z odpadki dosledno upoštevajo, ter tako pripomorejo k čistejšemu okolju in izboljšanju kakovosti bivanja v Občini Hrastnik.

 

 

Občina Hrastnik

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe