V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Razvojna podpora za Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Vlada RS je na redni seji, 25. julija 2013, sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. V občinah želijo na ta način zmanjšati zaostanek v razvoju, ustvariti nova delovna mesta in spodbuditi zaposlovanje, vzpostaviti pogoje za dolgoročno gospodarsko rast, zagnati nova inovativna podjetja, spodbuditi vlaganja in izboljšati prometno in gospodarsko infrastrukturo.

Vlada je ministrstvom in vladnim službam naložila, da v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v obdobju od 2013 do 2018 upoštevajo omenjeno območje kot prednostno pri izvajanju razvojnih politik. Vlada je sprejela tudi Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na tem območju v obdobju 2013-2018 ter ministru, pristojnemu za infrastrukturo in prostor naložila, da do 31. 7. 2013 imenuje delovno skupino, ki bo v pomoč Vladi Republike Slovenije pri odločanju o prestrukturiranju energetike v Zasavju in da se do 31. 12. 2013 pripravi predlog srednje in dolgoročnega načrta o prestrukturiranju energetike v Zasavju.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike določata pogoje ter postopek financiranja dodatnih ukrepov razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo. Vlada sprejme dodatne ukrepe za območje na katerem so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo. Sočasno s sprejemom dodatnih ukrepov vlada določi obdobje in problemsko območje za njihovo izvajanje. Območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje ustreza določenim kriterijem.

Tako je vlada za obdobje med leti 2013 in 2018 za to območje sprejela ukrepe razvojne podpore. Vrednost in dinamika posameznih programov in projektov se določi z državnim proračunom. Ukrepi so naslednji:
• Ukrep 1: Program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, v višini 13.374.000 EUR, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
• Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
• Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona, ki jih izvede Davčna uprava Republike Slovenije;
• Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki jih izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
• Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
• Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in delovna skupina, ki bo predvidoma sestavljena iz:
        - predstavnikov lastnika Holdinga slovenskih elektrarn, Rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju ter Termoelektrarne Trbovlje,
        - županov samoupravnih lokalnih skupnosti na navedenem območju ter
        - predstavnikov ministrstev: Ministrstva za finance, Direktorata za javno premoženje ali Direktorata za proračun, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
• Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja iz države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik.

Država bo s programom in ukrepi, katerih skupna ocenjena vrednost znaša 30 milijonov evrov, v obdobju 2013-2018 prispevala k razvoju gospodarstva in podjetij na območju Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Strateški cilj je zmanjšati razvojne ovire in spodbuditi gospodarske dejavnike treh občin k izkoriščanju razvojnih priložnosti. Operativna cilja sta: zmanjšati zaostanek v razvoju (nova delovna mesta in zaposlovanje, zagon novih podjetij, spodbujanje tujih vlaganj) in vzpostavitev pogojev gospodarske rasti (izboljšanje infrastrukture: prometna, gospodarska).

Vir: MGRT