V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik

Župan Občine Hrastnik je dne 23. 5. 2018 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (SD OPN Hrastnik -1), številka 3500-2/2018, s katerim se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (v nadaljevanju: OPN Hrastnik), objavljenim v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016.


Občina Hrastnik je pri uporabi OPN Hrastnik v praksi ter pri izdaji gradbenih dovoljenj, v sodelovanju z Upravno enoto Hrastnik, ugotovila, da v prostorskem aktu obstajajo pomote tehnične narave in neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje Občine Hrastnik in obsegajo zgolj odpravo:
-  očitnih pomot tehnične narave in
-  neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik.


Postopek priprave bo potekal po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki ga določa 53a. člen člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17. Le ta določa, da se po kratkem postopku lahko izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so potrebne zaradi odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela prostorskega načrta.


Navedeni postopek ne dopušča drugih sprememb prostorskega akta, zato se pobude po spremembi namenske rabe zemljišč v tem postopku ne bodo obravnavale. Občina Hrastnik bo odločitev o pričetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik, ki bo vključeval tudi utemeljene in sprejemljive pobude za spremembo namenske rabe prostora oz. prostorskega načrta, sprejela v naslednjem letu.