V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Spremembe in dopolnitve OPN Občine Hrastnik

Občinski svet Občine Hrastnik je z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik, objavljenim v Uradnem vestniku Zasavja, št. 2/2016, sprejel Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik (OPN Hrastnik). Strokovne službe Občine Hrastnik so v sodelovanju z Upravno enoto pri uporabi OPN Hrastnik v praksi (lokacijske informacije, informacije o urejanju prostora, izdaja gradbenih dovoljenj,…) ugotovile, da v izvedbenem delu OPN Hrastnik obstajajo pomote tehnične narave in neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik.

 

Pri pomotah tehnične narave gre za dejanske pomote (napake pri navedbi členov, oznak, besedila, podrobnejše namenske rabe prostora,…), s popravkom katerih se ne popravlja vsebinsko napačne odločitve in ne širi obstoječe norme, ampak se zagotavlja pravilnost v postopku priprave OPN Hrastnik zamišljenih in pripravljenih določil. Pri ugotovljenem neskladju med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik, pa gre za  napake nastale v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta in je mogoče te napake dokazati  iz spisa postopka.


Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) v prvem odstavku 53a. člena določa, da se za namen odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela, kadar je to neskladje posledica očitnih napak, lahko izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku. Zakon v drugem odstavku definira očitne napake in sicer: Za očitne napake gre, kadar je objavljen občinski prostorski načrt oziroma njegov strateški ali izvedbeni del drugačen od tistega, ki je bil pripravljen v postopku njegove priprave in to izhaja iz spisa postopka.

 

Na podlagi navedenega se je Občina Hrastnik odločila, da pristopi k izvedbi sprememb in dopolnitev izvedbenega dela OPN Hrastnik po kratkem postopku. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (v nadaljevanju: SD OPN Hrastnik-1) se nanašajo na celotno območje Občine Hrastnik in obsegajo odpravo:
-  pomot tehnične narave in
-  neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega dela OPN Hrastnik.
Strateški del in ostale določbe izvedbenega dela OPN Hrastnik ostanejo nespremenjene.
Spremembe in dopolnitve so take narave, da ne terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora in zaradi njih ni treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik obsega naslednje faze:
- objava sklepa župana o začetku priprave – maj 2018;
- izdelava predloga – junij 2018;
- javna objava predloga sprememb skupaj z obrazložitvijo na oglasni deski in v svetovnem  spletu ter zbiranje pripomb javnosti na objavljeno gradivo – 15 dni (julij 2018);
- priprava in zavzem stališč do pripomb javnosti (julij 2018);
- izdelava usklajenega predloga (avgust 2018);
- posredovanje usklajenega predloga občinskemu svetu v sprejem z odlokom
  (september 2018).

Predvideni roki so okvirni in se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
Občina Hrastnik bo v sedmih dneh po sprejemu sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik na občinskem svetu o tem obvestila Ministrstvo za okolje in prostor in vse državne nosilce urejanja prostora.

 

Kot je že navedeno postopek priprave poteka po kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki ga določa 53a. člen ZPNačrt. V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.

 

Predlog SD OPN Hrastnik-1 je skupaj z obrazložitvijo javno objavljen na oglasni deski (v pritličju)  in v sejni sobi (drugo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter na spletni strani Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si), in sicer od 16. julija do vključno 31. julija 2018.

 

Predlog SD OPN Hrastnik-1 obsega naslednje dokumente:

- predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik;

- predlog sprememb in dopolnitev Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (SD Odlok-P1_preglednica EUP s popravki);

- obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik;

- in čistopis predloga spremenjene in dopolnjene Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (SD Odlok-P1_preglednica EUP čistopis).

 


V času trajanja javne objave ima javnost možnost podajanja pripomb na objavljeno gradivo, in sicer pisno v knjigo pripomb na mestu objave (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan trajanja javne objave.


 Navedeni postopek ne dopušča drugih sprememb prostorskega akta, zato se pobude po spremembi namenske rabe zemljišč v tem postopku ne bodo obravnavale. Občina Hrastnik bo odločitev o pričetku postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik, ki bo vključeval tudi utemeljene in sprejemljive pobude za spremembo namenske rabe prostora oz. prostorskega načrta, sprejela v naslednjem letu.

 


ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE