Javni razpisi in naročila

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda KRC Hrastnik

()

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Občinskega sveta Občine Hrastnik na podlagi 21. in 23. člena Statuta Javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, z dne 4.3.2010 in  11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik (UVZ, št. 10/20)

 

objavlja

 

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik – KRC Hrastnik (m/ž)

 

Za direktorja centra  je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela centra in ima vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje:
- visoko ali univerzitetno izobrazbo,
- najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih delovanja centra ali najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delih,
- predložiti mora program dela centra.

 

Delovno mesto direktorja centra se sklene za določen čas, za čas trajanja 5 - letnega mandatnega obdobja.

 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter program dela naj kandidati pošljejo v 8. dneh po objavi  na  naslov :Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik s pripisom »Prijava za razpis  direktorja«.

 

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15. dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo opravljena izbira kandidata.

 


                                 Občinski svet Občine Hrastnik
                        Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
                          imenovanja in administrativne zadeve
  

Razpis objavljen: 22.05.2020

Razpis zaključen: 01.06.2020

Nazaj na vse javne razpise