Informacije javnega značaja

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Informacije javnega značaja

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija

Telefon: (03) 565 43 50

Faks: (03) 565 43 69

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Odgovorna uradna oseba:

Marko Funkl, župan

Telefon: (03) 565 43 50

Elektronski naslov: tajnistvo@hrastnik.si

 

Datum prve objave kataloga:

1.12.2008

 

Datum zadnje spremembe:

28.5.2019

 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletnem naslovu:

http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/obcina_hrastnik/Katalog_IJZ-_Obcina_Hrastnik_popravek_maj_2019.pdf

 

Katalog je dostopen v fizični obliki na:

Sedež občine Hrastnik, na zahtevo prosilcev ga posredujejo pooblaščene osebe

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Občina kot samostojna lokalna samoupravna skupnost v okviru ustave in zakonom samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki prizadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so s predhodnim soglasjem občinskega sveta prenesene nanjo z zakonom. 

Občina Hrastnik ima svoj grb in zastavo, katerih oblika je določena z odlokom. 

Delovanje občine kot temeljne samoupravne skupnosti ureja Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/06).

Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Člani organov občine in njihovih delovnih teles opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno. Organi občine in sveti krajevnih skupnosti se volijo vsake štiri leta.

Občinska uprava v skladu s sprejeto zakonodajo izvaja naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občisnkega redarstva in strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

  • Oddelek za splošne zadeve
  • Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
  • Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe
  • Oddelek za proračun in finance

Organigram zavoda:

 

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojne osebe:

Ivana Assayed, direktorica občinske uprave

Telefon: (03) 565 43 50

Faks: (03) 565 43 69

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Andreja Pavlič Udovč, vodja oddelka za splošne zadeve

Telefon: (03) 565 43 60

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Ljubomir Zalezina, vodja oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Telefon: (03) 565 43 66

Faks: (03) 565 43 69

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Tomaž Sihur, vodja oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Telefon: (03) 565 43 70

Faks. (03) 565 43 69

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Vanja Jerič, vodja oddelka za proračun in finance

Telefon: (03) 565 43 80

Faks: (03) 565 43 69  

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

(preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi:

Odloki in Pravilniki

Proračun

 

Državni predpisi:

Register predpisov RS

 

Zakon o lokalni samoupravi ( ZLS-UPB2 UL RS št. 94/07, 76/08, 100/08 79/09, 14/10 51/10, 84/10)

Zakon o lokalnih volitvah ( ZLV-UPB3 94/07, 45/08 )

Zakon o financiranju občin ( ZFO-UPB1 UL RS št. 32/06, 123/06, 57/08 )

Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij ( ZUODNO-UPB1 UL RS št. 108/06, 99/10, 9/11 )

Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07, 45/08, 83/09)  

Zakon o javnih uslužbencih ( ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08, 69/08, 69/08, 74/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju         ((ZSPJS-UPB13) Ur.l. RS, št. 108/2009, 8/10, 13/10, 16/10, 50/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 110/11)

Zakon o javnih naročilih ( ZJN-UPB1 UL RS

36/04, 128/06 )

Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07 )

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ-UPB2 UL RS št.51/06, 117/06 )

Zakon o splošnem upravnem postopku          ( ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07,

65/08, 47/09, (48/2009 popr.), 8/2010 )

Zakon o računovodstvu ( UL RS št. 23/99 , 30/02)

 

Predpisi EU:

Register predpisov RS- poglavja EU

Zakonodaja EU

 

2.d. Seznam predlogov predpisov

(preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Takšnih dokumentov trenutno ni

 

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

- izdaja odločb o pravici do denarne pomoči za novorojenca

- izdaja odločb o obratovalnem času gostinskih obratov in potrjevanje podaljšanja le tega

- sprejem vlog za najem zemljišč, poslovnih prostorov

- sprejem vlog za spremembo namenske rabe zemljišč

- izdaja potrdil o namenski rabi zemljišč

- izdaja potrdil o predkupni pravici 

- lokacijske informacije

- izdaja dovoljenj za začasno obremenitev okolja s hrupom

- sprejem vlog za spremembo podatkov v evidenci zavezancev za plačilo NUSZ 

- izdaja odločb o odmeri komunalnega prispevka

- izdaja dovoljenj za zaporo občinskih cest

- izdaja soglasij za priključitev na vodovodno omrežje

- izdaja soglasij za priključitev na občinsko cesto

- izadaj soglasij k posegom v javne površine

- izdaja soglasij k posegom v občinsko zemljišče

- izdaja odločb o dodelitvi neprofitnih najemnih stanovanj v najem

 

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

 

Seznam evidenc:

Vpogled v javne evidence, ki jih vodi Občina Hrastnik, je mogoč v prostorih občine v času uradnih ur. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

 

- Seznam razglašenih kulturnih spomenikov na območju Občine Hrastnik

- Seznam planskih in izvedbenih prostorskih dokumentov

- Seznam stanovanj v lasti Občine Hrastnik

- Seznam poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik

- Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( povezava na Centralni register zbirk osebnih podatkov

 

 

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

Takšnih zbirk trenutno ni

 

 

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

 

Sklopi informacij: /

 

 

 

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Neposreden dostop:

 

- dostop preko spletnega mesta

- fizični dostop je možen v času uradnih ur na sedežu organa, ki so vsak dan med 7.00 in 15.00, razen ob sredah do 17.00 in petkih do 13.00, ter po dogovoru pri osebah pooblaščenih za posredovanje informacij javnega značaja 

 

Dostop na podlagi posebne zahteve:

- neformalna zahteva

- formalna zahteva 

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

- prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

Cenik ( Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja )

 

 

5. SEZNAM  NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

nobene informacije javnega značaja prosilci niso zahtevali najmanj trikrat