Oddelki Občine Hrastnik

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Občinska uprava  / 

Oddelki Občine Hrastnik

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Oddelki občinske uprave

ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE


Vodja oddelka:ga. Andreja Pavlič Udovč
Tel.: 03/56-54-360
Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Predstavitev oddelka:

Oddelek za splošne zadeve opravlja zlasti naslednje naloge:

 • strokovna, organizacijska in administrativno tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, občinski svet in direktorja občinske uprave,
 • pripravlja predloge splošnih aktov in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
 • zagotavlja opravljanje nalog v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom
 • ureja premoženjsko pravne zadeve
 • ureja kadrovske zadeve
 • izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (na področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti) in s področja obrambnih priprav,
 • strokovne naloge s področja javnih naročil,
 • strokovna in administrativna pomoč krajevnim skupnostim,
 • načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti.ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO


Vodja oddelka: g. Ljubomir ZALEZINA
Telefon: 03/56-54-366
Faks: 03/56-54-369
Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Predstavitev oddelka:

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in organizacijske naloge s področja družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva.

V zvezi s tem opravlja oddelek naslednje naloge:

 • na področju družbenih dejavnosti opravlja oddelek zlasti naloge s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva in socialnega varstva. Oddelek opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij.
 • na področju gospodarskih dejavnosti oddelek opravlja zlasti naloge s področja kmetijstva, malega gospodarstva in obrti, turizma, pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj, ter koordinira dela z institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na teh področjih.
 • na področju stanovanjskega gospodarstva oddelek opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na pripravo predloga načrta stanovanjske politike občine, izpeljavo postopkov v zvezi z dodeljevanjem stanovanj v lasti občine v najem in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti občine.ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE


Vodja oddelka: g. Tomaž SIHUR
Telefon: 03/56-54-370
Faks. 03/56-54-369
Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Predstavitev oddelka:

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in organizacijske naloge s področja prostora, okolja in gospodarskih javnih služb.

V okviru teh sklopov opravlja oddelek naslednje naloge:

 • Na področju prostora pripravlja programska izhodišča in smernice za izdelavo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, izdaja lokacijske informacije ter pripravlja izvedbeno projektno dokumentacije za načrtovane posege v prostor.
 • Na področju okolja skrbi za pripravo okoljskih naložb, varstvo okolja in zmanjševanje okoljskih bremen, skladno z Zakonom o varstvu okolja, zagotavlja kolektivno komunalno rabo.
 • Na področju gospodarskih javnih služb načrtuje in vodi investicije ter projekte občinskega pomena na področju komunalne infrastrukture, gospodari s stavbnimi zemljišči, skrbi za urejanje in razvoj prometa in prometne infrastrukture, organizira in koordinira gospodarske javne službe, gospodari s komunalnimi objekti in napravami, koordinira javna dela s področja pristojnosti oddelka.ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE


Vodja oddelka:ga.Vanja JERIČ
Telefon: 03/56-54-380
Faks:03/56-54-369
Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Predstavitev oddelka:

Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:

 • opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo, postopek sprejemanja in izvajanje proračuna ter pripravo zaključnega računa proračuna in premoženjske bilance občine,
 • opravlja knjigovodsko – računovodska dela,
 • koordinira priprave finančnih načrtov proračunskih uporabnikov,
 • koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračunskih sredstev pri neposrednih in posrednih uporabnikih,
 • spremlja gibanje sredstev na zakladniškem računu občine in skrbi za gospodarjenje z likvidnimi sredstvi proračuna,
 • opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.