Projekti in investicije

Domov / 

Občina Hrastnik  / 

Projekti in investicije

Nazaj

Kontaktne informacije

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

TIC HRASTNIK

 

KRC Hrastnik se je kot nosilec projekta »TIC Hrastnik« dne 28.2.2017 prijavil na 1. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za dodelitev sredstev EKSRP-Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V projektu sodelujejo partnerji: Občina Hrastnik, Bregar Bojan s.p. in Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik. Vrednost projekta znaša 71.604,69 €, projekt se bo izvajal v dveh fazah (2018, 2019). Nosilec projekta je prejel odločbo  o dodelitvi sredstev dne 20.2.2018 za sofinanciranje projekta v višini 57.799,58 €. Prva faza projekta je že izvedena, do 6.11.2018, druga pa se bo izvajala od 7.11.2018 do 6.12.2019.

V prostorih Muzeja Hrastnik se je uredila pisarna, kjer deluje TC Hrastnik  in nabavila osnovna oprema za delovanje TIC (pohištvo, računalniška oprema, table, davčna blagajna, 2 stojnici,  …). Prvega junija 2018 je z delom pričela turistična informatorka (novo delovno mesto). Izdelani so bili novi promocijski materiali (Hrastniško podeželje, Hrastniško hribovje, Šport in rekreacija, Po dolskem, po kranjskem; Po poteh knapov), spletna stran TIC-a,  izvajali se bodo trije 3 novi  kulturni dogodki (gledališke igre v treh zasavskih občinah na turističnih točkah) in dva nova rekreativna dogodka v naravi. Nabavile so se majice za promocijo kraja in oprema za izvajanje gledaliških iger na terenu. TIC je oblikoval svoj logotip in izvaja naloge TIC-a (sodelovanje na prireditvah, vodenje obiskovalcev, ipd.).

Delovanje TIC-a se mora zagotavljati najmanj 5 let po prejemu sredstev iz EKSRP, delovno mesto pa najmanj 3 leta.

Projekti in investicije

 

MOST K EVROPI - POBRATENJE MEST - HRASTNIK-RAŠKA

 

           

 

Mladinski center Hrastnik je z Občino Hrastnik v okviru programa Evropa za državljane, pobratenje mest, pridobil sredstva za izvedbo projekta Bridge to Europe (Most k Evropi), s katerim so obudili vezi s prebivalci Raške. Med 24. in 29. majem, ob robu kulturnega festivala Rdeči Revirji, so gostili skupino prebivalcev občine Raška vseh starosti in različnih profilov. 

 

Več podrobnosti o projektu je na tej povezavi.

 

 

 

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE NARODNEGA HEROJA RAJKA

 

 

Sredi maja 2014 so se začela dela v okviru projekta Energetska sanacija Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Opšeracijo delno financira Evropska unija - Občina Hrastnik je upravičena do 1.059.821,92 € sredstev kohezijskega sklada. Izolacijo fasade in stropov, zamenjavo stavbnega pohištva ter prenovo toplotne postaje je prevzelo podjetje AJM okna – vrata – senčila d. o. o., v dogovoru z naročnikom pa so v projekt vključeni tudi lokalni podizvajalci.

 


•    Prijava na 2. Javni razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti - sklep MZIP 25.10.2013
•    Podpis sofinancerske pogodbe – 25. 4. 2014
•    Vrednost po prijavi: 1.829.537,57 €, od tega sofinanciranje do 1.059.821,92 €
•    Cilj projekta: zmanjšati porabo toplotne energije za 835 MWh/leto
•    Roki izvedbe: rok dokončanja 15. avgust 2015
•    Izvajalec: AJM okna, vrata, senčila d.o.o. Kozjak nad Pesnico 2a, Penica pri Mariboru s podizvajalci

Občina Hrastnik je dne 25. 10. 2013 prejela sklep št. 441-1/2013/863-00009000 z dne 23. 10. 2013, da se vlogi za sofinanciranje operacije "Energetska sanacija OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik" ugodi. Občina Hrastnik je upravičena do 1.059.821,92 € sredstev kohezijskega sklada, razliko v višini 739.723,23 € do prijavljene vrednosti operacije pa zagotavlja občinski proračun v letih 2014 in 2015.

Na osnovi prejetega sklepa je Občina Hrastnik 27.12.2013 na Portalu javnih naročil objavila razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Na razpis so se odzvali 4 ponudniki in sicer: VG5 d.o.o. Ljubljana, AJM d.o.o. Pesnica, Mollier d.o.o. Celje in RUDIS d.o.o. Trbovlje. Po končanem postopku preverjanja in ocenjevanja prispelih ponudb je bila kot najugodnejša in popolna izbrana ponudba AJM d.o.o. Pesnica v vrednosti 1.414.121,27 €. Pogodba je bila podpisana 25. 03. 2014.

Tehnični nadzor nad izvedbo energetske sanacije bo izvajal Lukmar Jožef s.p. Zagorje, ki je med 3 povabljenimi ponudniki (IBT SPI d.o.o. Trbovlje, ARHIS d.o.o. Zagorje in Lukmar Jožef s.p. Zagorje) oddal najugodnejšo ponudbo v vrednosti 18.910,00 €. Pogodba je bila podpisana 22. 4. 2014. Naloge varstva pri delu bo pri tej investiciji izvajal SOVING Žaromil Sotlar s.p. Šentjur, ki je med 3 povabljenimi (SINET d.o.o. Hrastnik, CIP d.o.o. Hrastnik in SOVING Žaromil Sotlar s.p. Šentjur) oddal najugodnejšo ponudbo v vrednosti 1.464,00 €. Pogodba je bila podpisana 10. 4. 2014.

Na pripravljalnem razgovoru s predstavniki izvajalca dne 15.4.2014 je bila opredeljena faznost izvajanja del po posameznih traktih šole z vidika čim manj motenj pri izvajanju izobraževalnega procesa v šoli v obdobju do začetka šolskih počitnic. Opredeljeno je, da se dela začnejo izvajati na traktu C (stari del šole) tako, da se gradbišče formira do 15. maja, sama fizična izvedba zamenjave stavbnega pohištva pa se bo na traktu C  izvajala po terminskem planu od 20. 5. 2014 do 28. 5 2014 po dogovoru izvajalca z vodstvom šole glede na zasedenost učilnic. Po zamenjavi oken se na tem traktu začne urejati fasada.

Pred dokončanjem fasade pa bo sledila obnova strehe z zamenjavo kritine, kleparskih izdelkov in strelovoda, ki jo bo v okviru ločene investicije izvajal Martin Mlakar d. o. o. Domžale.

Potem sledi sanacija veznega dela stare in nove šole (trakt B) ter novi del šole (trakt A) v obsegu, ki bo izvedljiv v časovnem obdobju do konca počitnic. Dokončanje novega dela (trakt A) in izvedba sanacije telovadnice (trakt D) pa sledita v letu 2015.

V sklopu zamenjave stavbnega pohištva je poleg obdelave notranjih špalet predvideno tudi pleskanje prostorov, tako da bodo vsi prostori z zamenjanim stavbnim pohištvom do konca počitnic tudi prepleskani in pripravljeni za izvajanje pouka.

Več informacij o operaciji lahko pridobite pri direktorju občinske uprave Občine Hrastnik g. Janezu Kranerju:

Direktor občinske uprave
g. Janez Kraner

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK – OBMOČJE LOG - MONTIGNY

 

 

Projekt obnove mestnega jedra zajema ureditev ulic in okolice na severnem delu od križišča (lipa) vzhodno od Upravne stavbe Občine Hrastnik proti zahodu do tovarne Sijaj in v nadaljevanju proti jugu do križišča pri vrtcu Dolinca. Projekt bo zagotovil izboljšanje bivalnih pogojev in prometne varnosti, ureditev površin za parkiranje in zelenih površin, ureditev površin za pešce ter prenovo komunalne infrastrukture. Vrednost operacije znaša 1.059.532,62 evrov. Občina je 12. aprila 2013 prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi sofinanciranja z evropskega razpisa za razvoj regij v višini 750.502,28 evrov. Razliko bo občina krila iz sredstev občinskega proračuna. 

 


Postopek izbire izvajalca je bil izveden v času od 20. maja 2013 do podpisa pogodbe dne 17. julija 2013.  Izbran je bil izvajalec AGM Nemec d.o.o. Laško. Pogodbena vrednost znaša 959.725,49 € z DDV. Rok za dokončanje je 15. avgust 2014.

V prvih fazah projkta se je že razširila cesta od lipe proti Sijaju in zdaj omogoča normalno srečevanje tovornih vozil, dogradil se hodnik za pešce in javna razsvetljava. S tem se je zagotovila boljša prometna pretočnost in hkrati varnost za pešce. V cesto se je vgradila fekalna kanalizacija in toplovod ( financira PETROL) ter ostali vodi.

Prenovila se je že tudi cesta proti vrtcu Dolinca, rekonstruirala se je hitrostna ovira pred vrtcem, vgradila manjkajoča infrastruktura in prenovila javna razsvetljava.

 


V naslednjih fazah se bosta uredila dovozna cesta in hodnik za pešce do občinske stavbe, kjer se bo dogradilo tudi dodatno manjše parkirišče na obstoječi zelenici. Rekonstruirala se bo cesta od Sijaja do križišča s cesto v Prapretno, vanjo se bo vgradila meteorna in fekalna kanalizacija, saniral se podporni zid (z vgradnjo pilotne stene) ter v okviru prostorskih možnosti uredi mirujoči promet. Križišče pri Abecedi na cesti v Prapretno se preuredilo in razširilo proti stanovanjski hiši Malovrh (ob soglasju lastnikov objekta). Cesta proti Logu mimo Abecede se bo razširila, zagotovila se bo varnost pešcev v prometu.

Na vseh odsekih se komunalna infrastruktura prenovi oz. nadgradi v skladu s potrebami in z veljavnimi standardi. Poišče se možnost umestitve dodatnih parkirnih mest. Zelenice ob cesti se hortikulturno uredijo (zasaditev drevja v drevored, kjer je to prostorsko in vizuelno smiselno), namestijo se klopi na primernih mestih in druga urbana oprema. Asfaltirajo oz. tlakujejo se pešpoti, ki se navezujejo na obravnavane cestne odseke.

 

Več informacij o operaciji lahko pridobite pri direktorju občinske uprave Občine Hrastnik g. Janezu Kranerju:

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

 

REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA

 

 

Končana je prva faza Projekta rekonstrukcije in energetske sanacije vrtca Dolinca, ki smo ga prijavili na 6. Razpis za sofinanciranje iz OP »Razvoj regij«. Sklep, ki smo ga prejeli 12. aprila 2013, omogoča sofinanciranje v višini do 572.603,57 €, razliko do polne vrednosti naložbe, ki po projektantskih ocenah znaša 808.381,51 € pa bomo zagotovili iz občinskega proračuna v letih 2013 in 2014. Z energetsko sanacijo so bo poraba energije za ogrevanje prostorov in vode zmanjšala za 40 odstotkov. Predvidena je tudi gradnja prizidka in preureditev dela obstoječih prostorov, s čimer se bodo notranje igralne površine povečale za 58 m2.

 


Razlogi za načrtovanje in realizacijo projekta so predvsem:
-    približati se predpisanim prostorskim normativom za notranje igralne površine, ki jih zahtevajo veljavni predpisi izdani s strani Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenija (3 m2)
-    pridobitev zunanjih igralnih površin, ki bodo ustrezno pokrite, skladno z zahtevami veljavnih predpisov za prostor in opremo vrtca;
-    sanacija oziroma zamenjava tistih delov stavbe (okna, vrata, toplotna izolacija, fasada, streha, itd), ki predstavljajo izvor toplotnih izgub in posledično enormno visoke stroške energije za ogrevanje objekta;
-    koriščenje obnovljivih virov za pripravo (ogrevanje) sanitarne vode;
-    zamenjava dotrajanih delov objekta in priključkov na komunalne vode in naprave.

Zato je naložba usmerjena predvsem v doseganje dveh osnovnih ciljev in sicer:
1. Usklajevanje razpoložljivih prostorskih kapacitet igralnih površin za otroke z normativi, ki jih je predpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
2. Občutno zmanjšati stroške za porabljeno energijo za ogrevanje prostorov vrtca, njihovo prezračevanje in pripravo tople sanitarne vode.

Preko javnega razpisa, je bil za generalnega izvajalca del izbran RUDIS d. o. o. Trbovlje, ki je pričel z deli 22. julija 2013.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah in to v pretežni meri v obdobju letnih počitnic. Na ta način se bo zagotavljalo tudi nemoteno izvajanje varstva predšolskih otrok v tem objektu, saj v nasprotnem primeru nimamo v občini ustreznega objekta, za začasno izvajanje te dejavnosti na drugi lokaciji.

 


V letu 2013 se je v okviru 1. faze zamenjala streha na objektu, uredil se je poslovni del in položili so se ustrezni komunalni vodi na hodniku zgradbe. V jesenskih mesecih potekajo dela na prizidku, v katerem se bo zagotovil večnamenski prostor z garderobo in sanitarijami za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, s katerim se bo zagotovil tudi predpisani normativ 3 m2 notranje igralne površine na otroka.
V letu 2014 pa se bodo izvedla vsa ostala predvidena dela (zamenjava oken, vrat, toplotna izolacija, fasada, talno ogrevanje igralnic, itd). Celoten projekt naj bi bil zaključen in predan svojemu namenu v mesecu avgustu 2014.

 

Več informacij o operaciji lahko pridobite pri direktorju občinske uprave Občine Hrastnik g. Janezu Kranerju:

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

 

VEČNAMENSKI DRUŽBENI OBJEKT V PODKRAJU

 

 

 

 

Z odprtjem novega večnamenskega družbenega objekta v Podkraju je občina Hrastnik zagotovila ustrezne prostore za delovanje kulturnih in drugih dejavnosti skupnega pomena. Skupna vrednost naložbe je 517.818,69 evrov, od tega je občina na podlagi odobrenega sklepa o sofinanciranju izstavila zahtevek za 281.183,83 evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja. Razliko do končne vrednosti zagotavlja občinski proračun. Izgradnja tega objekta bo imela pozitivne družbene in razvojne učinke na prebivalstvo tega območja.

 


Tlorisne dimenzije objekta so 10,60 m x 23,00 m (pritličje in 1. nadstropje). V pritličju objekta se nahajajo prostori za potrebe prostovoljnega gasilskega društva in prostori za potrebe društva upokojencev. V 1. nadstropju se nahajajo prostori raznih društev, krajevne skupnosti KS Steklarna in večnamenska dvorana, soba za arhiv (dokumentacija društev, ipd). Celoten objekt ima 418,66 m2 neto tlorisne površine in 467,66 m2 bruto tlorisne površine. Notranjost je opremljena primerno dejavnostim (gasilska, večnamenska dvorana, ...).

 


V pritličju objekta so prostori (153,31 m2), ki bodo namenjeni za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Hrastnik za hrambo gasilskih vozil (2 garaži) ter ostali prostori (garderoba, učilnica za izobraževanja in usposabljanja, manjša orodjarna, sanitarije, ipd.). V pritličju se nahajajo prostori za potrebe Društva upokojencev Hrastnik: enota Klub Steklarna.
 
V prvem nadstropju se nahajajo prostori za potrebe društev in krajevne skupnosti, in sicer:
-    Pevsko društvo Steklar
-    Društvo upokojencev: Klub Steklarna
-    Krajevna skupnost Steklarna

V prvem nadstropju se nahajajo še ostali prostori: večnamenska dvorana, prostor za izposojo knjig knjižnice Antona Sovreta, soba za arhiv (društva, ipd.), čajna kuhinja, sanitarije, shramba, soba za čistila, terasa. Glede na izkazan interes tudi drugih društev s tega območja, bodo lahko po dogovoru souporabljala prostore za izvajanje svoje dejavnosti tudi druga društva.

Objekt bo ogrevan na UNP, omrežje pa bo preurejeno na zemeljski plin. Objekt je v lasti občine Hrastnik, z uporabniki prostorov pa bodo sklenjene pogodbe za opredelitev pravic in obveznosti. Z objektom bo upravljala Občina Hrastnik.

 


Objekt za potrebe krajevne skupnosti in društev na tem območju je občina Hrastnik prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  za sofinanciranje operacij iz Ukrepa 322: Obnova in razvoj vasi v letu 2011. 22. februarja 2012 je pridobila odločbo o pravici koriščenja sofinancerskih sredstev v višini do 284.645,25 €.

Izvajalska pogodba je bila podpisana 13. julija 2012, uvedba v delo 27. julija 2012, sama gradnja pa se je začela v začetku septembra 2012. Gradnjo je izvajala družbe DEMA PLUS d.o.o. Ljubljana s podizvajalci, notranjo opremo pa je dobavil LESING d.o.o. Kočevje.

V mesecu juliju 2013 je bil izveden tehnični pregled, 4. oktobra 2013 pa pridobljeno uporabno dovoljenje. Končno poročilo o opravljenem delu za zaključeno izvedbo projekta je Občina Hrastnik posredovala ministrstvu 5. oktobra 2013.

Več informacij o operaciji lahko pridobite pri direktorju občinske uprave Občine Hrastnik g. Janezu Kranerju:

Direktor občinske uprave
g. Janez Kraner

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

 

REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU CEROZ - II. FAZA

 

 

Pravilno in čim bolj smotrno ravnanje z odpadki, ki nastajajo v zasavski regiji, je pomemben korak k razvoju regije in lastne oskrbovalne verige ravnanja z različnimi vrstami odpadkov. S tem se zmanjšajo stroški komunalnih storitev, hkrati pa se poskrbi, da imamo manj odloženih odpadkov in več sekundarnih surovin, ki jih lahko uporabimo za nove produkte. S pravilnim ločenim zbiranjem odpadkov že na izvoru v gospodinjstvih in z učinkovitim regijskim centrom za ravnanje z odpadki dobimo pravo podlago za uresničitev ideje »odpadek je vir«.

Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza« zajema nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki na dveh lokacijah: na deponiji Unično v Hrastniku in na lokaciji opuščenega odlagališča komunalnih odpadkov Neža v občini Trbovlje. V Uničnem se bodo povečale kapacitete odlagališča, kar bo pomenilo več kot dvakrat podaljšano dobo odlagališča, zgradili se bosta sortirnica, ki bo omogočala sortiranje različnih vrst odpadkov, ter kompostarna za predelavo bioloških odpadkov. Hkrati se bo uredila tudi lokalna cesta med Marnim in Centrom za ravnanje z odpadki. Na lokaciji Neža pa se bo uredil prostor za predelavo inertnih gradbenih odpadkov.

Gre za evropski Kohezijski projekt, v katerem skupaj sodeluje pet občin zasavske regije: Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Več na www.ceroz.si

 

 

GRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA DOL

 

 

Z realizacijo te investicije so bili realizirani pomembni cilji:

•    zgrajeno je dopolnilno javno kanalizacijsko omrežje za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda s priključitvijo širšega območja naselja Dol pri Hrastniku;
•    ustvarjeni so pogoji za nadomestitev obstoječih sistemov zbiranja in odvajanja odpadnih voda (pretočne in nepretočne greznice) do konca 2014;
•    varovanje okolja v smislu odprave obstoječih sistemov za zbiranje in odvajanje odpadnih voda neposredno v okolje iz pretočnih greznic in kanalizacij v vodotoke in zemljino;
•    priključitev vseh distributerjev odpadnih voda iz območja obdelave tega projekta v že zgrajen primarni zbirni kanalizacijski sistem in že zgrajeno čistilno napravo, ki že obratuje do konca 2014;
•    odprava obstoječega sistema za čiščenje odpadnih voda (odvoz fekalij iz obstoječih nepretočnih greznic v centralno čistilno napravo Občine Hrastnik) do konca 2014.

 

Preberi več!

Pregledna karta

 

 

 

GRADNJA VODOVODA SPODNJE MARNO - SLATNO - DOL

 

 

Izgradnja vodovoda Spodnje Marno – Slatno – Dol je nadgradnja in izboljšava vodovodne povezave občin Hrastnik in Laško. Zgrajen vodovod iz skupnega zajetja Jepihovec omogoča zagotavljanje kvalitetne vode naseljem v občini Hrastnik, kot tudi območju Brezno in Belovo v občini Laško, kot dopolnilni vir (po potrebi). Operacija ima s tem utemeljen regionalni vpliv. 

 


Celotni vodovodni sistem za oskrbo prebivalstva in ostalih potrošnikov vzhodnega dela občine (Dol, Marno, Turje) se napaja iz dveh virov in sicer:
-    izvir Dol in Stog (zmogljivosti Q = 3,00 - 25,00 l/s)
-    izvir Jepihovec (črpanje iz smeri Rimskih Toplic – Q= cca 7 l/s)

Vodooskrba je bila v sušnih obdobjih doslej večkrat močno motena. Prav tako niso bile zagotovljene ustrezne količine in tlak v omrežju za protipožarno vodo na celotnem obravnavanem območju. Območje Marno – Dol doslej tudi ni bilo povezano z ustreznim cevovodom v enovit sistem. Projekt je izdelal Savinja projekt GIZ Žalec.

Novozgrajen oziroma v delu rekonstruiran sistem zbiranja, akumulacije in transporta pitne in protipožarne vode bo zagotavljal nemoteno oskrbo prebivalcev in ostalih potrošnikov s pitno in protipožarno vodo, ki bo zadovoljevala potrebe cca 1.600 prebivalcev nastanjenih v 17 obstoječih objektih, ki se trenutno oskrbujejo iz vaškega ali privatnih virov, 39 novozgrajenih objektov na lokacijah Sp. Marno in Laz ter 1.397 prebivalcev, ki so že priključeni na sistem, ki se rekonstruira in obnavlja. Omogočeni bodo tudi dodatni priključki skladno s širitvijo naselij glede na možnosti, ki jo daje veljavna prostorska dokumentacija.

 


Občina Hrastnik je investicijo 28. januarja 2011  prijavila na 1. Poziv za pridobitev EU sredstev iz OP »Razvoj regij«. Prijava je bila uspešna in sklep o pridobitvi pravice do 677.703,73 € ali 85 % sofinanciranja operacije je Občina Hrastnik prejela 5. 8. 2011, občina pa naj bi zagotovila 128.045,90 € lastnih sredstev v letih 2011 in 2012. Sofinancerska pogodba je bila podpisana 19.04.2012.

Za izbiro izvajalca GOI del je bila posredovana objava razpisa na Portal javnih naročil RS, dne  06.03.2012. V roku do 5. 4. 2012 sta prispeli 2 ponudbi. Izbran je bil izvajalec AGM Nemec d.o.o. Laško s ceno 780.892,02 € in z njim 17. 5. 2012 podpisana pogodba. Tehnični nadzor nad gradnjo je izvajal Jožef Lukmar s.p. Zagorje.

Skupna dolžina zgrajenega vodovoda znaša  2.933,00 m. V sklopu izvedbe projekta so zgrajeni  trije vodohrani skupne kapacitete 400 m3 (2x100, 1x 200). Vrednost operacije znaša 802.687,44 €, od tega je občina prispevala iz proračuna 120.183,71€, razliko 677.703,73 €  pa predstavljajo nepovratna evropska sredstva za regionalni razvoj.

Naložba je bila gradbeno dokončana v septembru 2012, tehnični pregled je bil izvršen 19.12.2012, uporabno dovoljenje pa pridobljeno 31.12.2012.

 

Situacija komunalnih vodov!

 

Več informacij o operaciji lahko pridobite pri direktorju občinske uprave Občine Hrastnik g. Janezu Kranerju:

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E: obcina.hrastnik@hrastnik.si