V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Kontakt za medije
povezani@hrastnik.si

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Javna obravnava predloga odloka o NUSZ

Občina Hrastnik z JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost, da v času od 15. novembra 2019 do 30. novembra 2019 poteka javna obravnava predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik s sklepom št. 007-8/2019, z dne 14.11.2019, sprejel kot primerno podlago za drugo obravnavo.

 

V času javne obravnave je predlog odloka z obrazložitvijo javnosti dostopen na spletni strani Občine Hrastnik, www.hrastnik.si, in na vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (2. nadstropje). 

 

Pripombe in predloge na predlog odloka lahko do 30.11.2019 posredujete na enega izmed naslednjih načinov:

- osebno v knjigo pripomb in predlogov na vložišču Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (2. nadstropje),

- po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,

- po e-pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si, z navedbo zadeve »Pripombe na predlog odloka NUSZ«.

 

V sklopu priprav na novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik bodo v prihodnjih mesecih zavezanci za plačilo nadomestila osebno in z javno razgrnitvijo podatkov evidence zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Evidenca NUSZ) obveščeni o  podatkih v evidenci ter informativnem izračunu nadomestila v skladu s predlogom novega odloka.

 

Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve nanje ter lega in namembnost stavbnega zemljišča, za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča pa le lega in namembnost stavbnega zemljišča. Območja odmere nadomestila so grafično prikazana na karti v Prilogi 1 predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik. Izhodiščna mesečna vrednost točke za odmero nadomestila je s predlogom odloka določena v višini 0,000295 €.

 

 

INFORMATIVNI IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA PO PREDLOGU NOVEGA ODLOKA


Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se pri zazidanem stavbnem zemljišču točke komunalne opremljenosti ter lege in namembnosti seštejejo in pomnožijo s površino stavbnega zemljišča, vrednostjo točke in številom mesecev, za katere se nadomestilo odmerja (npr. v primeru spremembe zavezanca med letom je število lahko nižje od 12).

 

Po predlaganem odloku letna višina nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjsko rabo znaša pri popolni komunalni opremljenosti (javni vodovod, javna kanalizacija, javno cestno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje, javno toplovodno ali plinsko omrežje) v 1. območju 0,9204 €/m2, v 2. območju 0,8142 €/m2, v 3. območju 0,7080 €/m2 in v 4. območju 0,6549 €/m2, za poslovno oziroma gospodarsko rabo pa v 1. območju 2,7258 €/m2, v 2. območju 2,0178 €/m2, v 3. območju 1,3098 €/m2 in v 4. območju 0,9558 €/m2.

Pri nezazidanem stavbnem zemljišču se višina nadomestila za odmerno leto dobi tako, da se točke lege in namembnosti pomnožijo s površino stavbnega zemljišča, vrednostjo točke in številom mesecev, za katere se nadomestilo odmerja. Po predlaganem odloku letna višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen znaša v 1. območju 0,0885 €/m2, v 2. območju 0,0708 €/m2, v 3. območju 0,0531 €/m2 in v 4. območju 0,0354 €/m2, za ostala stavbna zemljišča pa v 1. območju 0,2655 €/m2, v 2. območju 0,2124 €/m2, v 3. območju 0,1593 €/m2 in v 4. območju 0,1062 €/m2.

 

 

Na višino odmere nadomestila poleg točk opremljenosti oziroma lege in namembnosti stavbnega zemljišča, vrednosti točke in števila mesecev odmere, bistveno vpliva površina stavbnega zemljišča, ki se pridobi iz uradnih evidenc katastra stavb, zemljiškega katastra in registra nepremičnin, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in so dostopni na povezavi https://www.e-prostor.gov.si/. V primeru, da podatki o površinah in dejanski rabi niso pravilni oziroma ne odražajo dejanskega ali zadnjega stanja v prostoru, jih lahko uredite na pristojni Geodetski pisarni Trbovlje, Območna geodetska uprava Ljubljana, Ulica Sallaumines 2, 1420 Trbovlje. Podatkov o površini in dejanski rabi stavbnega zemljišča na Občini Hrastnik ne moremo spreminjati.  

 

 

Primer informativnega izračuna višine nadomestila po predlogu novega odloka:

Stanovanje na naslovu Pot Vitka Pavliča, s površino 50 m2, popolno komunalno opremljeno

 

Vrsta stavbnega zemljišča: zazidano stavbno zemljišče

Površina*: 50 m2

Območje: 1. območje

Opremljenost: Javno cestno omrežje - DA; Javno vodovodno omrežje - DA; Javno kanalizacijsko omrežje - DA; Javno elektroenergetsko omrežje - DA; Javno toplovodno ali plinsko omrežje - DA

Lega in namembnost**: stanovanjska raba

Obdobje odmere: 1.1.2020 - 31.12.2020

 

Točkovanje: 

Točke opremljenosti: 170

Točke lege in namembnosti: 90

Skupaj število točk: 260

 

Višina letnega nadomestila = (170 + 90) x 50 x 0,000295 x 12 = 46,02 €

 

 

*neto tlorisna površina brez odprtih prostorov, kot izhaja iz podatkov uradne evidence (katastra stavb, zemljiškega katastra ali registra nepremičnin)

**dejanska raba posameznega dela stavbe, kot izhaja iz podatkov uradne evidence (katastra stavb, zemljiškega katastra ali registra nepremičnin)

 

Občina Hrastnik,

november 2019