V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Občina Hrastnik

Kontaktne informacije

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350

Fax.: 03/56 54369

E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Uradne ure (vložišče)

Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

 

Uradne ure (stranke)

Pon, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE HR94

Namen priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je delna prenova območja v mestnem jedru Hrastnika, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) HR94 in predstavlja prostor industrijske cone hrastniškega obrata rudnika rjavega premoga s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami, ki ga je potrebno sanirati. Na obravnavanem območju je predvidena prenova oziroma gradnja nove gospodarske javne infrastrukture,  rekonstrukcija, sprememba namembnosti in odstranitev posameznih rudniških objektov, ter ostale ureditve in gradnje potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja.


Območje EUP HR94 se ureja na podlagi Ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegovih sprememb in dopolnitev (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07; v nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik na tem delu ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na katerem se nahaja poslovni in proizvodni del obrata rudnika rjavega premoga RTH s spremljajočimi površinami, ki je na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) v zapiranju. V okviru programa zapiranja je potrebno  izvesti sanacijo površin in pripadajočih objektov RTH, trajnostno revitalizacijo dediščine RTH ter posege, ki bodo obstoječim in novim uporabnikom obravnavanega prostora zagotovili ustrezne pogoje za delovanje, med katere sodi tudi prenova javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture. Na podlagi navedenega je potrebna priprava sprememb in dopolnitev UN oziroma OPPN za delno prenovo območja EUP HR94. Pobudo za pripravo OPPN je podal RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o..

 

Faza priprave:
JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka OPPN za območje HR94 – spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik.

 

Trajanje javne razgrnitve: od 23. avgusta do vključno 22. septembra 2018 v sejni sobi (drugo nadstropje) upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine Hrastnik.

 
Javna obravnava: sreda, 05. 09. 2018, ob 16.00 uri v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.


Pripombe in predlogi: v času trajanja javne razgrnitve ima javnost možnost podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo (pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve (sejna soba upravne stavbe Občine Hrastnik), pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Dopolnjeni osnutek OPPN za območje HR94 obsega naslednje dokumente:
(1)    Besedilni del: Odlok o OPPN
(2)    Grafični del:
Karta 01    Izsek iz kartografskega dela OPN Hrastnik s prikazom lege OPPN               
Karta 02    Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem                                              
Karta 03    Vplivi in povezave s sosednjimi območji                                                             
Karta 04.1 Namenska raba prostora
Karta 04.2 Funkcionalne enote                                                                                               
Karta 05.1 Ureditvena situacija – varianta 1
Karta 05.1 Ureditvena situacija – varianta 2
Karta 05.2 Načrtovana namembnost objektov po etažah, objekt A in B                           
Karta 06    Načrt prometne ureditve – varianta 1
Karta 06    Načrt prometne ureditve – varianta 2                                                                  
Karta 07    Načrt komunalne, energetske in komunikacijske ureditve                              
Karta 08    Načrt parcelacije                                                                                                      
Karta 09    Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, ureditve za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom            
(3) Priloge:
Prikaz stanja prostora za OPPN
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta in Povzetek za javnost

 

Oddelek za prostor, okolje in

gospodarske javne službe Občine Hrastnik