V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Občina Hrastnik

Kontaktne informacije

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350

Fax.: 03/56 54369

E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Uradne ure (vložišče)

Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

 

Uradne ure (stranke)

Pon, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Občinski prostorski načrt občine Hrastnik

Občina Hrastnik na podlagi šestega (6) odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ( Uradni list RS, št. 33/2007,  70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010- ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 – Skl. US ) objavlja zavzeta stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik in Okoljskega poročila:

-          Sklep

-          Stališča

-          Informacija o pripravi stališč

 

Z Občinskim prostorskim načrtom občina načrtuje posege v prostor na strateški ravni, kjer določa izhodišča, cilje in usmeritve prostorskega razvoja in na izvedbeni ravni, kjer določa rabo prostora ter merila in pogoje za posege v prostor. OPN je temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine povezane z zagotavljanjem in izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega razvoja, varovanjem okolja, varstvom narave, ohranjanjem kulturne dediščine, razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov.

Predog odloka o OPN Občine Hrastnik - 1. obravnava

Priloga 1 k predlogu odloka - specifikacija EUP

Usmeritve za OPPN

 

Strteške karte:

- Prikazi zasnove prostorskega razvoja občine
- Prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture
- Prikazi okvirnih območij naselij vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve
- Prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo
- Prikazi usmeritev za razvoj v krajini
- Prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč