V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Občina Hrastnik

Kontaktne informacije

Občina Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5

1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350

Fax.: 03/56 54369

E: obcina.hrastnik@hrastnik.si

 

Uradne ure (vložišče)

Pon, tor, čet, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

 

Uradne ure (stranke)

Pon, pet: 8:00 – 12:00

Sre: 8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Sklep o začetku priprave OPPN za EUP HR94

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A 109/12, 35/13-sklep US) in 17. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/10 - čistopis, 19/10 - popr.) je župan Občine Hrastnik, dne 26. 7. 2017, sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP HR94 - Spremembe in dopolnitve UN C2-C4  industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2017).

 
Sprejeti sklep je dostopen s klikom na zgornjo povezavo in je podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za namen delne prenove območja v mestnem jedru Hrastnika, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/16) opredeljeno z enoto urejanja prostora (EUP) HR94 in predstavlja prostor industrijske cone hrastniškega obrata rudnika rjavega premoga s pripadajočimi objekti in napravami, manipulativnimi površinami in ostalimi ureditvami, ki ga je potrebno sanirati. Na obravnavanem območju je predvidena prenova oziroma gradnja nove gospodarske javne infrastrukture,  rekonstrukcija, sprememba namembnosti in odstranitev posameznih rudniških objektov, ter ostale ureditve in gradnje potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja.