Vloge in obrazci

Domov / 

Za občane  / 

Vloge in obrazci

Nazaj

Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje prodaje na drobno izven poslovnega prostora

Vloga za potrdilo o predkupni pravici

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča s pogoji za parcelacijo na stavbnih zemljiščih

Obrazec za prijavo javne prireditve

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine

Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča za potrebe DURS

Vloga za zamenjavo stanovanja

Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov

Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju

Vloga za izdajo potrdila o prejetih sredstvih iz proračuna Občine Hrastnik za področje podjetništva

Vloga za zaporo občinske javne ceste

Vloga za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za razpolaganje z zemljišči (prodaja, nakup, menjava, najem, služnost, stavbna pravica)