Eko kmetije

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Eko kmetije

Nazaj

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološko kmetovanje je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek, hkrati skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim.

 

Nekatere glavne značilnosti ekološkega kmetovanja so:

Za pridobivanje rastlinske hrane je izredno pomembno kolobarjenje in ohranjanje ali celo povečevanje rodovitnosti tal.

Rodovitnost zemlje ohranjajo organska gnojila (kompost, hlevski gnoj) in naravna rudninska gnojila (kamena moka), rastline se varujejo s kolobarjenjem, primerno obdelavo tal in izborom odpornejših sort.

Pri reji živine je pomembno, da število živali ni večje kot dovoljuje površina kmetije; to pomeni največ dve glavi živine na hektar, saj je kmet povsem odvisen od lastne pridelave krme.

Živalim je treba zagotoviti gibanje na pašnikih vsaj sto osemdeset dni na leto, določeni so tudi minimalni standardi glede hlevskih površin.

Prepovedano je krmljenje s krvno in kostno moko ter z vsemi drugimi krmami živalskega porekla. Kmetje, ki se odločijo za ekološko rejo živali, pri krmljenju ne smejo uporabljati hormonov, antibiotikov ter zdravil proti stresu pred zakolom.

Prepoveduje uporabo gensko spremenjenih organizmov. 

 

Osnovne prepovedi v ekološkem kmetovanju so:

- uporaba kemično sintetičnih sredstev za varstvo rastlin,

- uporaba razkuženega semena,

- uporaba lahko topnih mineralnih gnojil,

- uporaba sintetičnih dodatkov v krmilih,

- uporaba surovin živalskega izvora v krmnih gnojilih,

- uporaba gensko spremenjenih organizmov (GSO),

- preventivno zdravljenje živali s kemoterapevtiki (antibiotiki, koksidiostatitiki, ...).

EKOLOŠKI CERTIFIKAT

Kmetijski pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan certifikat. Pri prodaji pridelkov in živil z označbo ekološki mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu. Pogoji za pridobitev certifikata so opisani v »Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil«. Certifikat izda s strani MKGP pooblaščena institucija Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor (SI-EKO-001).

 

 

 

EKOLOŠKA ŽIVINOREJA TEMELJI NA:

-       upoštevanju vedenjskih vzorcev posameznih vrst živali (prosta reja, možnost paše v poletnem času, uporabe izpustnih površin v vseh letnih časih, socialnih stikov med živalmi...)

-       optimalni oskrbi rejenih živali (kakovostna krma, zagotovitev optimalnih pogojev reje v hlevih in na izpustnih površinah...)

-       izbiri ustreznih vrst in pasem oziroma avtohtonih vrst in pasem živali ( čebela - kranjska sivka, jezersko solčavska pasma ovac, štajerska kokoš...)

-       ustreznem zdravstvenem varstvu živali

-       pravilni obremenitvi kmetijskih zemljišč z živalmi ( maksimalno 1,9 GVŽ/ha).

 

 

STATUS EKO KMETIJ

Kontrolna služba določi kmetijam status. Le –ti  so odvisni od leta vključitve v kontrolo, od kulture na kmetiji in od datuma zadnje uporabe nedovoljenih sredstev.

P1 - kmetija je v 1. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki so konvencionalni)

P2 - kmetija je v 2. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve")

P3 - kmetija je s trajnimi nasadi v 3. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve")

E - ekološka kmetija (pridelke označujemo kot "ekološke").

 

 

BIODAR - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je registrirala kolektivno znamko BIODAR za živila, ki so pridelana ali predelana po standardih za ekološko kmetovanje. Biodar je tudi prva slovenska registrirana znamka za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave, v skladu z mednarodnimi standardi.

EKODAR – Darilo zdravju in naravi (ekološko goveje meso). Meso ima polnejši okus in manjšo zamaščenost. V sebi ima več omega 3 maščobnih kislin in vitaminov. Pri vzreji govedi se ne uporablja GSO, antibiotikov, prehranskih dopolnil.

 

Predpisi na področju kmetijstva - klikni

 

POSEBEN PORTAL ZA EKO KMETIJE

www.ekoportal.si 

 

 

 

EKOLOŠKE KMETIJE V HRASTNIKU:

 

1. Bokal Franc, Grča 31, 1431 Dol pri Hrastniku, dopolnilna dejanvost na kmetiji (peka kruha in peciva, testenine)

Eko kmetija  Bokal, prodaja na kmetiji in tržnicah, prireditvah

E-mail: franc.bokal@gmail.com, Tel: 041-505-593

http://www.slovenia.info/si/organic-farm/Eko-kmetija-Bokal.htm?organic_farm=6239&lng=1

 

2. Bračun Nada, Kovk 33, 1431 Dol pri Hrastniku

pridelava za lastno uporabo

 

3. Drgan Igor, Cesta VDV brigade 6, 1431 Dol pri Hrastniku

pridelava za lastno uporabo

 

4. Fajdiga Boris, Čeče - del 47, 1430 Hrastnik

pridelava za lastno uporabo

 

5. Grahek Alojz, Gore 15, 1431 Dol pri Hrastniku

pridelava za lastno uporabo

 

6. Homšek Janez, Kovk 2, 1431 Dol pri Hrastniku

pridelava za lastno uporabo, dopolnilna dejavnost na kmetiji

e-mail: janez.ho@gmail.com

 

7. Kovačič Terezija, Čeče del 84, 1430 Hrastnik (v preusmeritvi)

Eko kmetija zeliščni vrt Cvetka, Tel.: 041-805-937 Katarina, 031-235-610 Cvetka

http://www.zelisca-cvetka.si/

e-mail: zelisca.cvetka@gmail.com

 

8. Kreže Jože, Podkraj 33, 1430 Hrastnik

Ekološka kmetija Pr` Jušk

Tel.: 03 56 45 208 , GMS: 051-609-942 Zdenka, 031-500-336 Jože

 http://eko-kmetija.com/

 

9. Mejač Jurij, Turje 3, 1431 Dol pri Hrastniku

EKODAR, ekološko goveje meso

 http://www.ekodar.si/sledljivost/kmetije/kmetija-mejac/

 

10. Simončič Niko, Podkraj, 1433 Radeče

Eko kmetija Simončič, dopolnilna dejavnost na kmetiji

http://www.zdruzenje-zekzz.si/upload/MZEK/simoncic-web.pdf

E-mail: niko.simoncic@mis.net

Tel.: 03 56 83 775

 

11. Špeglič Anton, Za Savo 16, 1430 Hrastnik

pridelava za lastno uporabo

 

12. Vnuk Mirko, Kal 15, 1431 Dol pri Hrastniku

pridelava za lastno uporabo, reja škotskega goveda

 

 

Informacije in povezave:

 - Ekološko kmetovanje, MKO

   http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/

- Ekološko kmetovanje, KGZS

  http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/ekolosko-kmetovanje.aspx

 - Eko kmetije,

   http://www.eko-kmetije.si

 - Bodi eko

   http://www.bodieko.si/kaj-pomeni-ekolosko-kmetovanje

- Zveza združenj ekoloških kmetij Slovenije

   http://www.zveza-ekokmet.si/ekoloko-kmetijstvo

- Mreža zasavskih ekoloških kmetij

   http://www.zdruzenje-zekzz.si/mreza

- Eko deteljica, Združenje ekoloških pridelovalcev in predelovalcev

   http://www.ekodeteljica.si/eko-kmetije/