Eko kmetije

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Kmetijstvo  / 

Eko kmetije

Nazaj

EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološko kmetovanje je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot enovit sistem, v smislu tla-rastline-živali-človek, hkrati skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim.

Nekatere glavne značilnosti ekološkega kmetovanja so:

Za pridobivanje rastlinske hrane je izredno pomembno kolobarjenje in ohranjanje ali celo povečevanje rodovitnosti tal. Rodovitnost zemlje ohranjajo organska gnojila (kompost, hlevski gnoj) in naravna rudninska gnojila (kamena moka), rastline se varujejo s kolobarjenjem, primerno obdelavo tal in izborom odpornejših sort. Pri reji živine je pomembno, da število živali ni večje kot dovoljuje površina kmetije; to pomeni največ dve glavi živine na hektar, saj je kmet povsem odvisen od lastne pridelave krme. Živalim je treba zagotoviti gibanje na pašnikih določeno število dni na leto, določeni so tudi minimalni standardi glede hlevskih površin. Prepovedano je krmljenje s krvno in kostno moko ter z vsemi drugimi krmami živalskega porekla. Kmetje, ki se odločijo za ekološko rejo živali, pri krmljenju ne smejo uporabljati hormonov, aantibiotikov ter zdravil proti stresu pred zakolom. Prepoveduje uporabo gensko spremenjenih organizmov. 

 

STATUS EKO KMETIJ

Kontrolna služba določi kmetijam status. Le –ti  so odvisni od leta vključitve v kontrolo, od kulture na kmetiji in od datuma zadnje uporabe nedovoljenih sredstev.

P1 - kmetija je v 1. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki so konvencionalni)

P2 - kmetija je v 2. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve")

P3 - kmetija je s trajnimi nasadi v 3. letu preusmeritve v ekološko kmetijstvo (pridelki se prodajajo kot "pridelki iz preusmeritve")

E - ekološka kmetija (pridelke označujemo kot "ekološke").


EKOLOŠKI CERTIFIKAT

Kmetijski pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan certifikat. Pri prodaji pridelkov in živil z označbo ekološki mora biti certifikat na vpogled pri prodajalcu. Pogoji za pridobitev certifikata so opisani v »Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil«. Certifikat izda s strani MKGP pooblaščena institucija (npr. inštituti, podjetja, ...).

Predpisi za ekološko kmetovanje in spletni iskalnik izdanih certifikatov.

http://www.mkgp.gov.si/en/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/

V spletnem iskalniku so vneseni podatki za izdane ekološke certifikate po nosilcih ekoloških kmetij. Navedeni so datumi oziroma veljavnost certifikata, ker se ti vsako leto obnavljajo/nadgrajujejo/odvzamejo. Navedene so tudi rastline in živali, za katere je izdan ekološki certifikat.

BLAGOVNE ZNAMKE

 

BIODAR - Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je registrirala kolektivno znamko BIODAR za živila, ki so pridelana ali predelana po standardih za ekološko kmetovanje. Biodar je tudi prva slovenska registrirana znamka za označevanje živil iz nadzorovane ekološke pridelave, v skladu z mednarodnimi standardi.

EKODAR – Darilo zdravju in naravi (ekološko goveje meso). Meso ima polnejši okus in manjšo zamaščenost. V sebi ima več omega 3 maščobnih kislin in vitaminov. Pri vzreji govedi se ne uporablja GSO, antibiotikov, prehranskih dopolnil.

EKOLOŠKE KMETIJE V HRASTNIKU

Željeno kmetijo lahko preverite na spletnem iskalniku certifikatov.

Ekološka kmetija - klikni (spletni iskalnik certifikatov)

 

POMEMBNE POVEZAVE