Vzdrževanje cest

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Okolje in prostor  / 

Ceste  / 

Vzdrževanje cest

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Vzdrževanje cest

Ker morajo biti javne ceste vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene, je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba.

 

Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest je na območju Občine Hrastnik določen z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013), v skladu z ZCes-1, Odlokom o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012), Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998, 110/02 – ZGO-1, 109/2010-ZCes-1), Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 64/2008 (65/2008 popr.), 109/2010-ZCes-1) ter drugimi predpisi s področja cest, obsega pa predvsem vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Hrastnik na kategoriziranih občinskih cestah, kot so določene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 7/1999, 7/2006, 29/2009, 18/2014), in na nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, in jih določi koncedent.


V obdobju 2013-2020 izvaja obvezno gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Hrastnik na podlagi javnega razpisa izbrani koncesionar AGM NEMEC d.o.o., s partnerjem KSP Hrastnik Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d..