Razvojna podpora občinam Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Domov / 

Življenje v Hrastniku  / 

Podjetništvo  / 

Razvojna podpora občinam Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Nazaj

Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

Sprejeto na Vladi RS, dne 13.10.2016 (105.redna seja - povečana sredstva za MB z okolico)

Sklep (neuradno prečiščeno besedilo) - klikni

 

 

Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

Sprejeto na Vladi RS, dne 19.5.2016 (88.redna seja)

Gradivo Vlade RS - klikni

 


Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore Hrastnik, Radeče in Trbovlje  (za obdobje 2013 - 2018)

Sprejeto na Vladi RS, dne 25.7.2013 (19.redna seja)

Gradivo Vlade - klikni

Povzetek ukrepov - klikni

 

JAVNI RAZPISI/POZIVI

 

1. INVESTICIJE (nepovratna sredstva in posojila)

 

- Javni razpis za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016 - 2017 (P2R)

Objava: UR. list RS št. 52, dne 29.7.2016,

Rok za oddajo vlog: od 23.8.2016

Razpoložljiva sredstva: 1.200.000 € v letu 2016; 2.000.000,00 € v letu 2017

Maksimalna subvencija: 40.000,00 € /podjetje (v dveh obrokih: 15.000 € in 25.000 €)

Spletna stran  Javni razpis + razpisna dokumentacija - klikni

Rezultati: 78-3= podjetij     Hrastnik: /     Trbovlje: 4 podjetja (150.275,00 €)   Radeče: 2 podjetji (80.000 €)

 Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 

 - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Objava: UR. list RS št. 41, dne 10.6.2016, stran 1279

Rok za oddajo vlog: od 10.6.2016 - 11.7.2016 do 12.00 ure

Razpoložljiva sredstva: 560.000,00 €

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA:

Potrjeno 7 vlog od 9 prejetih vlog.

Dodeljena sredstva v višini: 429.377,02 €

Hrastnik: 171.546,70 € (TKI d.d.: 128.367,20 €; Forstek d.o.o.: 43.17,50 €)

 

  - Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Objava: 11.3.2016

Rok za oddajo vlog: od 10.6.2016 - 11.7.2016 do 12.00 ure

Razpoložljiva sredstva: 1.050.000,00 €, od tega:

Sklop A: 300.000,00 € (projekti v vrednosti od 10.000-50.000,00 €, skupaj z davki)

Sklop B: 850.000,00 € (projekti v vrednosti od 50.001,00 € do 500.000,00 €, skupaj z davki)

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

 Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

Rezultati javnega razpisa - klikni (Dodeljeno 586.875,14 €, prejeto 20 vlog, potrjene 4 vloge - sklop A - vlogi (54.558,45 €), sklop B - 2 vlogi (532.316,69 €) 

 

- Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij n ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letih 2014 in 2015

Objava: Ur. list RS št. 20/2014, z dne 21.3.2014

Rok za oddajo vlog: 28.4.2014

Razpoložljiva sredstva: 2.928.985,00 € (1.500.000,00 € - 2014; 1.428.985,00 € - 2015, od tega:

Sklop A: 828.985,00 € (400.000,00 €-2014, 428.985,00 €-2015)

**(projekti v vrednosti od 10.000 -50.000,00 €, skupaj z davki)

Sklop B: 2.100.000,00 € (1.000.000,00 € - 2014; 1.000.000,00 €-2015)

projekti v vrednosti od 50.001,00 € do 500.000,00 €, skupaj z davki

Javni razpis - klikni

Razpisna dokumentacija (delno) - klikni

Rezultati - klikni (Dodeljeno: 1.477.040,00 €, 31 vlog, ugodeno 13 prijaviteljem)

Hrastnik: 2 podjetji

Trbovlje: 8 podjetij

Radeče: 3 podjetja

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani MGRT - javni razpisi (vprašanja in odgovori, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 

- Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad (Maribor)

Objava: 13.3.2015

Rok za oddajo vlog: 31.3.2015

Subvencija za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, mlada podjetja registrirana od 1.1.2013 - 27.3.2015.

Razpoložljiva sredstva: 1.480.000,00 €

Subvencija: maksimalno 20.000 €/novoustanovljeno podjetje

Javni razpis - klikni

Rezultati:

- Dodeljeno 100.000,00 € za območje HRT  

(Hrastnik: /; Trbovlje: 4 podjetja - 80.000 €; Radeče: 1 podjetje-20.000 €)

 

 

2. MIKROKREDITI

-  P7R 2016 Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Objava: Ur. list RS, št. 84/2016, z dne 23.12.2016

Razpoložljiva sredstva: 12 mio €, od tega 1,950 mio € za Hrastnik, Radeče, Trbovlje

Upravičeni stroški: materialne in nematerialne naložbe, izdatki za plače, ....

Znesek kredita: minimalno 5000,00 € in maksimalno 25.000 €

Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %

Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=50

 Stanje na dan 16.8.2017:

- Vera Lakner s.p.: 10.000,00 €

- Dušanka Vozelj Sotlar s.p.: 35.000,00 €

 

3. POSOJILA

    - Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok za oddajo vlog: 6.3.2017, 3.4.2017, 1.5.2017, 1.6.2017, 1.7.2017 1.9.2017 +15.10.2017, 30.11.2017

Razpoložljiva sredstva: 10 mio € od tega problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje: 1,620 mio € 

Maksimalna višina posojila: glede na registracijo podjetja (200.000 €, 400.000 €, 1.000.000 €),

Delež regionalne pomoči glede na velikost podjetja: velika 25 %, srednja 35 %, mala 45 %

Fiksna obrestna mera_ 0,01 % letno;

Skupna doba vračanja posojila: največ 11 et oz. najkasneje do 30.6.2028, največ 2 leti moratorija

Mesečno vračanje glavnice in polletno plačilo obresti.

Spletna stran  Javni razpis + razpisna dokumentacija - klikni 

 Rezultati (stanje na dan 6.9.2017):

- Hrastnik: 2 podjetji (TRGOTRADE d.o.o.-225.000,00 €;  RTCZ d.o.o. - 373.500,00 €)

- Trbovlje: /

 

  2. POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV BREZPOSLENIH OSEB (določene ciljne skupine - 27. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list št. 20/11, 57/2012)

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 2014

Sklenjene pogodbe z delodajalci v obdobju od 27.7.2013-31.12.2020

 

Delavec, za katerega se lahko uveljavlja spodbuda za zaposlovanje, je brezposelna oseba, ki:

-       v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali

-       nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali

-       je starejša od 50 let ali

-       je pripadnik etnične manjšine ali

-       se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Povezava na spletno stran zavoda - klikni

 

Rezultati: (vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje)

Leto 2014

Hrastnik - 1 vloga (1523,55 €)

Trbovlje - 1 vloga (2201,58 €)

Leto 2015

Hrastnik - 3 podjetja (4.908,38 €)

Leto 2016 

 Hrastnik - 4 podjetja (8.652,67 €; TKI d.d., TRGOTRADE d.o.o., CIP d.o.o., Tomaž Škofic s.p.)

 

 

3. UVELJAVLJANJE DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE (27, 28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012)

Skrbnik: Finančna uprava RS (FURS)

 

Davčna olajšava za zaposlovanje - v višini do 70 % bruto plače s prispevki za vsakega novo zaposlenega delavca, vendar največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo v primeru, da zaposli brezposelno osebo za dobo najmanj 12 mesecev. .... - Ostali pogoji so opredeljeni v 28. členu Zakona.

 

Davčne olajšave za investiranje - v višini do 70 % investiranega zneska za nove začete investicije v opremo in neopredmetena sredstva. Upošteva se tudi finančni najem osnovnega sredstva z obvezo, da se po izteku tega najema, to osnovno sredstvo kupi. Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt najmanj 5 let(velika podjetja) oz. 3 leta (mala in srednje velika podjetja).

Več o ostalih pogojih - 28 .člen Zakona.

 

Rezultati:

Leto 2013 - uveljavljalo 7 zavezancev iz Hrastnika (36.623,00 €)

Leto 2014 - uveljavljalo 16 zavezancev iz Hrastnika (122.798,00 €)

Leto 2015 - uveljavljalo 16 zavezancev iz Hrastnika (116.404,79 €)

** za zaposlovanje - 16.793,39 €   ** za investicije - 99.611,40 € -13 podjetij 

Leto 2016 - uveljavljalo 12 zavezancev iz Hrastnika (158.045,43 €)

 ** zaposlovanje - 33.597,47 €       ** za investicije 124.448,16 € - 10 podjetij 

 

4. DELOVNA MESTA

Aktivni do upokojitve - Spodbude za zaposlovanje starejših

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 7.9.2017

Subvencije za zaposlitev oseb starejših od 55 let

Višina subvencije: 13.000,00 €/osebo

Rok za oddajo vlog: od 13.9.2017 od 10.00 do 13.10.2017 do 14.45 oziroma do porabe sredstev

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/trajnejsa-zaposlitev-za-aktivne-starejse-do-upokojitve

 

 

 Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 9.8.2017

Subvencije za zaposlitev oseb v nevladnih organizacijah (društva, zavodi, ...).

Višina subvencije: 7.250,00 €/9.250 €

Rok za oddajo vlog: od 16.8.2017 od 10.00 do 30.4.2018 do 14.45 oziroma do porabe sredstev

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/priloznost-zame-v-nvo

 

Zaposli.me 2017/2019

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 3.8.2017

Subvencije za zaposlitev oseb, starih do vključno 30 ali več let in izpolnjujejo določene pogoje (za ciljne skupine)

Višina subvencije:

- 5.000,00€ /  6000,00 € / 7000,00 € 

Rok za oddajo vlog: do 31.7.2019 do 14.45 ure oziroma do obvestila o zaprtju povabila (poraba sredstev).

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

 https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019.

     

- Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 4.4.2017

Subvencije za zaposlitev oseb, starih do vključno 29 let in so vsaj 3 mesece prijavljene kot brezposelne osebe

Višina subvencije: od 5.000 €

Rok za oddajo vlog: od 12.4.2017 od 10.00 ure do 31.7.2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Javno povabilo - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1

 

 - Javni poziv Zaposli me 2016/2017

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 27.5.2016

Subvencije za zaposlitev dolgotrajnih brezposelnih oseb, nizko izobraženih brezposelnih oseb ali starejših brezposelnih oseb.

Višina subvencije: od 5.000 - 7.000 €

Rok za oddajo vlog: 3.6.2016 do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017 do 14.45 ure.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

Rezultati:

Hrastnik: /    Trbovlje: 12 podjetij  Radeče: 1 podjetje

 

 

- Nova možnost

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 18.8.2016

Višina subvencije: 5000 €

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb starih od 30 do 49. leta starosti

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma do 30.12.2016

Rezultati javnega poziva:

- dne 30.1.2017: Oodobreno 535 vlagateljem od tega 1 iz Hrastnika - 5000,00 € (STIMO d.o.o.)

Ostal informacije so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/nova-moznost

 

 

- Javni Prvi izziv 2015

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.11.2015, sprememba 30.3.2016

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 7.250,00 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni poziv "Iz faksa takoj praksa"

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.1.2015

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb - visoko izobraženih.

Višina subvencije: 6000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 20.6.2015

Javni poziv - klikni

Vloga - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (690 podjetij, od tega 3 iz Hrastnika - 30.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

Javni poziv Zaposli me.6/2014 (HRT)

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 14.8.2014, sprememba 5.9.2014, 18.9.2014, 23.9.2014

Subvencije za zaposlitev dolgotrajnih brezposelnih oseb, nizko izobraženih brezposelnih oseb ali starejših brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 5.000 €

Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev - zaprt 25.9.2014

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe  sklop A - klikni

Obrazec ponudbe sklop B - klikni

Rezultati - izbrani ponudniki - klikni (829 podjetij, od tega 7 iz Hrastnika-40.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni Prvi izziv 2014

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 30.5.2014, sprememba 5.6.2014

Subvencije za zaposlitev mladih brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 7.250,00 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 27.6.2014

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Rezultati - izbrani ponudniki - klikni (436 podjetij, od tega 1 iz Hrastnika-14.500,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Zaposli me plus

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 14.3.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko brezposelnostjo, Romov, dolgotrajno brezposelnih.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 17.4.2014.

Javni poziv - klikni

Obrazec ponudbe - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (887 podjetij, od tega 3 iz Hrastnika - 15.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

- Javni poziv Zaposli.me

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 4.4.2014, spremenjeno 22.4.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 27.5.2014

Javni poziv - klikni

Vloga - sklop A - klikni

Vloga - sklop B - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (1030 podjetij, od tega 1 iz Hrastnika - 5.000,00 €)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

 

- Javni poziv Delovna vključenost starejših oseb

Objavil: Zavod RS za zaposlovanje

Objavljeno dne: 21.7.2014

Subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb starih 50 ali več let.

Višina subvencije: 5000 €

Rok za oddajo vlog:  do porabe sredstev, zaprt 14.11.2014.

Javni poziv - klikni

Ponudba - klikni

Rezultati - seznam ponudnikov - klikni (72 podjetij, od tega 0 iz Hrastnika)

Ostali dokumenti so na voljo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, rezultati, spremembe javnega razpisa, ...)

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

 

5. PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT (PVSP HRT)

 

-  Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.5.2017    Rok: 9.6.2017, podaljšan do 14.6.2017  

   Št. udeležencev: 20 oseb (3 iz Hrastnika)

   Izvajanje programa: od 3.7.2017 do 31.10.2017

   Javni poziv - klikni

 

 

-  Šesti Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 28.1.2016    Rok: 19.2.2016   Predstavitev: 5.2.2016, 9.2.2016, 12.2.2016

   Št. udeležencev: 11 oseb (2 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Peti poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.12.2015    Rok: 5.1.2016   Predstavitev: 7.1.2016, 8.1.2016

   Št. udeležencev: 11 oseb (4 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Četrti  Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 19.5.2015    Rok: 12.6.2015 Predstavitev: 28.5.2015, 3.6.2015, 4.6.2015

   Št. udeležencev: 10 oseb (7 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Tretji Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava:  april 2015   Rok: 11.5.2015   Predstavitev: 22.4.2015, 23.4.2015, 6.5.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (4 osebe iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Drugi Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 6.2.2015    Rok: 27.2.2015   Predstavitev: 17.2.2015, 18.2.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (2 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni

 

-  Prvi Javni poziv za vključitev v PVSP HRT

   Objava: 23.12.2014    Rok: 16.2015    Predstavitev: 8.1.2015, 9.1.2015

   Št. udeležencev: 11 oseb (5 oseb iz Hrastnika)

   Javni poziv - klikni