Arhiv objav

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik

- 19.12.2016 -

 

Na podlagi OPN Hrastnik, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (OPN Hrastnik) (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016),  je Občina Hrastnik pristopila k pripravi novega programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik.

 

Občinski svet Občine Hrastnik je na 16. redni seji dne 9.11.2016 sprejel Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik  (predlog - I. obravnava), Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – besedilni del, Locus d.o.o., oktober 2016, in Obrazložitev in primerjalni izračun, Locus d.o.o., oktober 2016, kot primerno podlago za drugo obravnavo. Navedeni dokumenti so posredovani Občinskemu svetu Občine Hrastnik v drugo obravnavo in sprejem na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v četrtek, dne 22.12.2016.

 


Celotno gradivo predloga Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik:

 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik (predlog - II. obravnava);

 

- Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – besedilni del;

 

- Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – kartografski del: Karta 1Karta 2Karta 3Karta 4Karta 5Karta 6;

 

- Obrazložitev in primerjalni izračun, Locus d.o.o., oktober 2016.

 

 

- 28.10.2016 -

 

Na podlagi OPN Hrastnik, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik (OPN Hrastnik) (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016),  je Občina Hrastnik pristopila k pripravi novega programa opremljanja stavbnih zemljišč in podlag za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik – Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik.

 

Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik  (predlog - I. obravnava), Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – besedilni del, Locus d.o.o., oktober 2016, in Obrazložitev in primerjalni izračun, Locus d.o.o., oktober 2016, so posredovani Občinskemu svetu Občine Hrastnik v prvo obravnavo na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v sredo, dne 9.11.2016.

 


Celotno gradivo predloga Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik:

 

- Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Hrastnik (predlog - I. obravnava);

 

- Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – besedilni del;

 

- Predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Hrastnik – kartografski del: Karta 1, Karta 2, Karta 3, Karta 4, Karta 5, Karta 6;

 

- Obrazložitev in primerjalni izračun, Locus d.o.o., oktober 2016.


Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku

- 29.1.2016 -

 

Med 05. in 20. februarjem 2016 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo centra Dol pri Hrastniku.


Gradivo je v času trajanja javne razgrnitve razgrnjeno v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik (I. nadstropje), Pot Vitka Pavliča 5 v Hrastniku, v delovnem času občinske uprave. Gradivo v digitalni obliki je v času javne razgrnitve javno dostopno tudi s klikom na naslednje povezave:

 

 

Povzetek za javnost

 

 

Uvodni del

 

 

- Tekstualni del: Odlok

 

 

- Grafični del: Karte

 

 

Priloge: Izvleček iz strateškega prostorskega akta, Prikaz stanja v prostoru, Strokovne podlage, Certifikat geodetskega načrta, Smernice nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN, Povzetek za javnost

 

 

 

V okviru javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, in sicer v četrtek, dne 11. 02. 2016, s pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih  Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku, na naslovu Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku.

 

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek načrta. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, pisno po pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ter po elektronski pošti na naslov obcina.hrastnik@hrastnik.si na obrazcu PRIPOMBA/PREDLOG, dostopnem na spletni strani občine. Pripombe in predlogi se lahko podajo tudi pisno na navedenem obrazcu na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

 

 

 

Usklajen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik

- 10. 12. 2015 -

 

Pripravljen je usklajen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik.

Usklajen predlog prostorskega načrta z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik je posredovan Občinskemu svetu Občine Hrastnik v drugo obravnavo in sprejem na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, ki bo v četrtek, dne 17.12.2015.


Usklajen predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik je predlog prostorskega akta, v katerem so, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovane prostorske ureditve lokalnega pomena ter določeni pogoji umeščanja objektov v prostor - prostorski izvedbeni pogoji. Sprejet prostorski akt bo, za območja za katera v vsebini določa prostorske izvedbene pogoje, podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

 

Celotno gradivo usklajenega predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik:

 

- Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik v prvi obravnavi (klikni na povezavo)

- Priloga 1: Specifikacija enot urejanja prostora (EUP)

- Priloga 2: Usmeritve za OPPN

- Usklajen predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrastnik za drugo obravnavo (klikni na povezavo)

- Priloga 1: Specifikacija enot urejanja prostora (EUP)

- Priloga 2: Usmeritve za OPPN

 


- Tekstualni in grafični del usklajenega predloga OPN z prilogami:

(1) Strateški del OPN  -  sestavljen iz besedila v poglavju 2.0 odloka in grafičnih prikazov na naslednjih kartah (v merilu 1:30000):

- KARTA 1 - prikazi zasnove prostorskega razvoja občine, 

- KARTA 2 - prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture,

- KARTA 3 - prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve,

- KARTA 4.1 - prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo,

- KARTA 4.2 - prikazi usmeritev za razvoj v krajini, 

- KARTA 4.3 - prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč.

 

(2) Izvedbeni del OPN -  sestavljen iz besedila v poglavju 3.0 odloka, priloge 1 in priloge 2 k odloku ter grafičnih prikazov na naslednjih kartah (v merilu 1:5000):

- KARTA 221 - pregledna karta Občine Hrastnik z razdelitvijo na liste,

- KARTA 222 - pregledna karta Občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,

- KARTA 223 - prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev:

- KARTA 224 - prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture:

 

(3) Priloge:

Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov (za območje Občine Hrastnik)

 

- Prikaz stanja prostora Občine Hrastnik:

Tekstualni del: Del 1, Del 2

Grafični del

- naslovnica

- pregledna karta

- Grafični prikaz rabe prostora: List 1, List 2, List 3, List 4, List 5, List 6, List 7, List 8, List 9, List 10, List 11, List 12, List 13, List 14, List 15, List 16, List 17, List 18, List 19

- Prikaz varstvenih režimov in gospodarske javne infrastrukture: List 1, List 2, List 3, List 4, List 5, List 6, List 7, List 8, List 9, List 10, List 11, List 12, List 13, List 14, List 15, List 16, List 17, List 18, List 19

- Meja območja prostorskega akta

- Legenda

 

 - Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve

 

 

- Predlog Urbanističnega načrta Hrastnika in Dola pri Hrastniku z Brnico - konceptualni del (klikni na povezavo)

 

Karte konceptualnega dela Urbanističnega načrta Hrastnika: naslovnica; Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega omrežja; Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja; Koncept zelenega naselja sistema; Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja;Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturoKoncept podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč.

 

Karte podrobnega dela Urbanističnega načrta Hrastnika: naslovnica; Razvojni ukrepi; Enote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba; Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov; Javne in zelene površine; Opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo; Prometne ureditve.  

 

Karte konceptualnega dela Urbanističnega načrta Dola pri Hrastniku: naslovnica; Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega omrežja; Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja; Koncept zelenega naselja sistema; Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okoljaKoncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturoKoncept podrobnejše namenske rabe prostora na območju stavbnih zemljišč

 

Karte podrobnega dela Urbanističnega načrta Dola pri Hrastniku: naslovnica; Razvojni ukrepi; Enote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba; Elementi urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja območij in objektov; Javne in zelene površine; Opremljanje stavbnih zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo; Prometne ureditve.  

 

 

- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

 

- Obrazložitev OPN

 

- Povzetek za javnost

 

- Okoljsko poročilo: 

Okoljsko poročilo: tekstualni del; kazalo

Mnenje o ustreznosti Dopolnjenega okoljskega poročila za OPN Hrastnik (druga dopolnitev) in mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Odločba celovite presoje vplivov na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor